Różnorodna przyszłość polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Różnorodna przyszłość polsko-niemieckiej wymiany młodzieży

Uczestnicy warsztatów: Eike Totter, trener, członek sieci DIVE oraz Elżbieta Kielak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej          Autor/ka: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Creative Commons License LogoZdjęcie na licencji Creative Commons License.

 "Różnorodność jest jak powietrze, bo jest wszędzie tam, gdzie jest życie“ – co do tego zgodni byli trenerzy i trenerki obecni na dwudniowym spotkaniu roboczym współorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundacji im. Heinricha Bölla, poświęconym priorytetowi tematycznemu „Różnorodność”.  Poruszono w nich zarówno kwestie potrzeb, celów i ciekawej tematyki spotkań w ramach wymiany młodzieży, ale także skutecznych form pracy i metodyki dla osób, które wcześniej nie zetknęły się z tematyką różnorodności.

Magdalena Zatylna, Gert Röhrborn

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Fundacja im. Heinricha Bölla od lat są dobrymi partnerami. Obie instytucje podzielają te same fundamentalne wartości i cele, tj.  zaangażowanie dla polsko-niemieckiego pojednania w duchu równouprawnionego partnerstwa oraz edukację polityczną jako skuteczną metodę na wzmocnienie demokracji. PNWM tradycyjnie wspiera projekty różnorodne tematycznie i nie uzależnia dofinansowania ich tematyki. Co trzy lata wybiera jednak temat, który uznaje za szczególnie ważny w danej sytuacji dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. W ciągu tego czasu realizuje szereg projektów własnych, aby zainspirować organizatorów wymian do podejmowania właśnie wybranej tematyki przy spotkaniach młodzieży.

Działania PNWM poświęcone obecnemu tematowi „Różnorodność” realizowanego w latach 2017-2019 mają na celu m.in.:

  • Włączanie i większą partycypację w projektach wymiany młodzieży osób z grup defaworyzowanych oraz z utrudnionym dostępem do międzynarodowej wymiany młodzieży;
  • Budowanie i umacnianie sieci partnerstw pomiędzy organizacjami, które działają na rzecz różnorodności w obu krajach. Zachęcanie do dialogu i wymiany doświadczeń w temacie różnorodności oraz realizowania projektów partnerskich na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • Poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności metodycznych organizatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży w zakresie edukacji na rzecz różnorodności; opracowanie materiałów metodycznych uwzględniających specyfikę polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
  • Pokazywanie dobrych praktyk i projektów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, które wspierają dialog, różnorodność i partycypację uczestników z wszystkich środowisk.

Organizowane w Warszawie w dn. 15-16 maja 2017 roku spotkanie dla trenerek i trenerów różnorodności było z jednej strony platformą wymiany doświadczeń, możliwością poznania się i nawiązania współpracy pomiędzy osobami uczestniczącymi/instytucjami, które je reprezentują jak również okazją do nawiązania współpracy z PNWM i włączenia w realizację priorytetu tematycznego ‘Różnorodność’ osób, które zajmują się tym tematem i/lub pracują na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Podczas spotkania zostały przedyskutowane wybrane tematy i projekty, które PNWM będzie realizować przede wszystkim w roku 2017.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mieli również okazję do zaprezentowania wybranego przez siebie tematu, idei, projektu własnej organizacji, aby następnie móc pogłębić wybrany aspekt w dyskusjach nieformalnych. Uczestnicy wyrazili w podsumowaniu chęć zaangażowania się w działania PNWM i potrzebę cyklicznych spotkań dla grupy trenerek/-ów.  

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz