PODSUMOWANIE POROZUMIENIA PARYSKIEGO

PODSUMOWANIE POROZUMIENIA PARYSKIEGO

Cele porozumienia paryskiego to:

(a) utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury poniżej 2°C w odniesieniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej i dążenie do ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5°C w odniesieniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej;

(b) zwiększanie zdolności adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu oraz budowanie odporności na skutki zmiany klimatu i rozwoju związanego z niską emisją gazów cieplarnianych w sposób niezagrażający produkcji żywności; oraz

(c) zapewnienie spójności przepływów finansowych ze ścieżką prowadzącą do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

Przedstawione w programie roboczym porozumienia paryskiego (Paris Agreement Work Programme –PWPW) obowiązki wszystkich państw obejmują długookresowe cele i zobowiązania w odniesieniu do kwestii takich jak:

  • łagodzenie zmian klimatu (redukcje emisji gazów cieplarnianych poprzez deklaracje ustalane na poziomie krajowym (nationally determined contributions – NDC), dotyczące wszystkich krajów;

  • rozwiązania oparte na współpracy (rynkowe i nierynkowe);

  • komunikaty w sprawie adaptacji;

  • wsparcie finansowe (udzielane przez państwa rozwinięte krajom rozwijającym się, w tym przekazywanie z wyprzedzeniem informacji o planowanym wsparciu finansowym oraz rozliczanie wsparcia już udzielonego);

  • rozwój i transfer technologii;

  • wzmocnione ramy przejrzystości (mające zapewnić rozliczanie postępów);

  • globalny przegląd (w celu mierzenia postępów co pięć lat);

  • wdrożenie porozumienia i przestrzeganie jego postanowień; oraz

  • ewentualne kwestie dodatkowe.

Porozumienie paryskie udało się zawrzeć 12 grudnia 2015 r., jednak ostateczne ustalenie szczegółów technicznych, które są niezbędne, aby porozumienie zaczęło „działać”, odłożono do COP 24. Tym samym celem COP 24 było wypracowanie programu działania porozumienia paryskiego – tzw. zasad wdrażania porozumienia paryskiego (Paris Rulebook).