Rola samorządów

Rola polskich samorządów w kształtowaniu i realizacji polityki rodzinnej.

Ustalana centralnie polityka dotycząca rodziny w dużej mierze jest realizowana jest przez miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej podlegające formalnie władzy samorządowej. Zajmują się one wypłatą różnego rodzaju świadczeń, pomocą rodzinom zagrożonym ubóstwem, niewydolnym wychowawczo, wielodzietnym, zastępczym. Na realizację takich zadań samorząd powinien otrzymać środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadania. W praktyce oznacza to wyznaczanie samorządom coraz większej liczby zadań i nie zawsze dobrze oszacowane koszty ich realizacji.

Ponadto z badań opinii publicznej dość jednoznacznie wynika, że społeczne oczekiwania wobec lokalnych samorządów są bardzo duże, zwłaszcza w kwestii pomocy społecznej, wsparcia różnych kategorii osób, które same sobie nie poradzą ze swoimi problemami. Ponad trzy czwarte badanych (77%) uważa, że powinno to być zadanie lokalnych władz – jest to przekonanie częściej prezentowane niż pogląd, że pomoc taka powinna być zadaniem władz państwowych i instytucji państwa (69%).

W tej sytuacji warto sprawdzić, jak samorządy radzą sobie z wieloma przypisanymi im prawem zadaniami. Czy oprócz licznych zadań zleconych miasta i gminy realizują ustawowe zadania dotyczące wsparcia rodzin? Czy i jak jest realizowana lokalna polityka prorodzinna? Od jakich czynników to zależy? Z jakimi trudnościami borykają się miasta i gminy w Polsce?

Product details
Date of Publication
kwiecień 2019
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla, Instytut Spraw Publicznych
Number of Pages
35
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-7689-335-8
Spis treści
  1. Wprowadzenie 3
  2. Metodologia badań 6
  3. Realizowane przez gminy i miasta zadania zlecone przez państwo 8
  4. Niezależna samorządowa polityka prorodzinna 19
  5. Dobre praktyki lokalne 23
  6. Podsumowanie 29
  7. Aneks – wylosowane gminy i miasta 31
  8. Noty o autorkach 34
  9. Wydawcy 36