Analiza interesariuszy

Kto kształtuje politykę migracyjną i integracyjną w Polsce? Analiza interesariuszy.

Agnieszka Mikulska-Jolles

Polska nie ma dużego doświadczenia w przyjmowaniu i integracji cudzoziemców. Przez dziesiątki lat była krajem emigracyjnym, a cudzoziemcy w relatywnie większych liczbach zaczęli napływać do Polski po upadku systemu komunistycznego, a następnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Dynamiczny wzrost migracji do Polski zaczął się dopiero w 2014 roku, a jego główną przyczyną był wybuch konfliktu na wschodniej Ukrainie. Migracji sprzyja dobra koniunktura gospo­darcza w Polsce oraz stosunkowo liberalne przepisy w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców.

Od 2015 roku zaczęły następować też zmiany polityczne w podejściu do migracji, przede wszystkim w stosunku do migrantów przymu­sowych. Kwestia ta bowiem została upolityczniona po tym, jak w 2015 roku debata na temat rozwiązania tzw. kryzysu uchodźczego w Euro­pie zbiegła się z kampanią wyborczą do polskiego parlamentu. Zapo­wiedziane zostało stworzenie przez rząd nowej polityki migracyjnej. Znane już opinii publicznej wytyczne przewidują dalsze przyjmowanie cudzoziemskich pracowników, którzy mieliby niwelować skutki zmian demograficznych i zaspokajać potrzeby rynku pracy.

Niniejsza pub­likacja analizuje bieżący rozwój polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce oraz przedstawia kluczowe podmioty jej realizowania. Do pobrania tutaj.