Chcemy całej demokracji!

Regulamin konkursu dla dziennikarzy i dziennikarek.
Chcemy całej demokracji!

WARUNKI KONKURSU:

1. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze i dziennikarki prasy, radia, telewizji, a także redakcji portali internetowych, którzy nadeślą projekt materiału dziennikarskiego.

2. Do konkursu można zgłaszać projekty następujących materiałów: telewizyjnych, radiowych, prasowych, których publikacja nastąpi w mediach tradycyjnych lub w internecie.

3. Projekty można zgłaszać do 30 października 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

NAGRODY:

1. Jury wyłoni pięć najlepszych projektów. Organizator Konkursu podpisze z autorami i autorkami najlepszych projektów umowę o dzieło w wysokości 8,000 PLN brutto, obejmującą napisanie i publikację materiału dziennikarskiego do 15 grudnia 2021 r. Materiał musi zawierać informację, że powstał w ramach konkursu dziennikarskiego zorganizowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 15 listopada 2021 r.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY