Kim jesteśmy

Jako zielona fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, które podejmują tematy z zakresu równouprawnienie oraz wzmocnienia praw człowieka w regionie, promowania demokratycznego rozwoju społeczeństw Partnerstwa Wschodniego. Wspólne, europejskie wartości, demokracja płci i transformacja energetyczna są zarówno tematem, jak i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji, w tym partnerskich biur w Pradze, Waszyngtonie, Brukseli i Berlinie.

1. W ramach programu Demokracja & Prawa Człowieka towarzyszymy przemianom społecznym w krajach Unii Europejskiej, promując równe szanse i prawa dla wszystkich grup społecznych. Szczególnie ważne jest dla nas przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na płeć, pochodzenie, orientację seksualną czy wyznanie. W relacjach obywateli i obywatelek z państwem stawiamy na dobrze funkcjonujące instytucje publiczne i wzmacnianie kontroli społecznej i demokratycznej oraz partycypacji na różnych szczeblach zaangażowania. Wspieramy zielone siły polityczne jako cześci pluralistycznej sceny politycznej na poziomie narodowym i europejskim.

2. Program Polityka Międzynarodowa tworzy przestrzeń do dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju wspólnej europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Szczególnie ważne są dla nas  wyzwania dotyczące wschodniego sąsiedztwa UE, obejmujące relacje z Ukrainą, Białorusią i Rosją, jak również pogłębienie współpracy polsko-niemieckiej w tym obszarze. W relacjach międzynarodowych podkreślamy znaczenie praw człowieka, kwestii genderowych i współpracy instytucji i struktur międzynarodowych. Poprzez konferencje i ekspertyzy chcemy wspierać debatę o przyszłości Wspólnoty i jej roli na arenie globalnej oraz włączać obywatelki i obywateli we współtworzenie Unii Europejskiej.

3. Program Energia & Klimat ma na celu pogłębienie dyskursu na temat wyzwań w obszarze transformacji energetycznej  i zmian klimatycznych  zarówno w kontekście europejskim, jak i globalnym.  Kluczowymi elementami programu są działania na rzecz długofalowej transformacji energetycznej, zwłaszcza promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.  Jednym z priorytetów programu jest tworzenie warunków do dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym i zielonej modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji obywatelskiej i ochrony konsumenckiej. Zależy nam także na budowaniu koncepcji energetycznych gwarantujących zrównoważony rozwój, czyste i zdrowe środowisko oraz uwzględniających szeroko pojęte kwestie społeczno-ekonomiczne.

4. Program Europejska Polityka Rolna ma na celu wzbudzenie szerokiej debaty na temat dominującego modelu rolnictwa, skutków Wspólnej Polityki Rolnej i jej niezbędnej reformy.  W tym programie wspieramy głosy zabiegające o to, by pieniądze publiczne wzmacniały rolnictwo zrównoważone pod względem ekologicznym, socjalnym i ekonomicznym. Polityka Rolna to jeden z najważniejszych obszarów współdziałania krajów UE, na który przeznaczane jest ok. 40% unijnego budżetu. Jednak w obecnym kształcie, polityka ta nie tylko nie odpowiada na współczesne wyzwania, ale wręcz pogłębia istotne problemy środowiskowe i społeczne. W długiej perspektywie zagraża to suwerenności żywnościowej krajów unijnych.