Sterniczki nowych horyzontów

logo „Sterniczki nowych horyzontów”

Sterniczki nowych horyzontów

Regionalny Kongres Kobiet,  NawiGracje - Rejs Kobiet

Fundacja im. Heinricha Bölla miała przyjemność matronować feministycznym wydarzeniom organizowanym w ramach projektu „Sterniczki nowych horyzontów”. Między 14 a 20 września zorganizowano szereg feministycznych debat, pokazów i warsztatów w ramach Regionalnego Kongresu Kobiet, NawiGracji i VII Ogólnopolskich Spotkań z Ekonomią.

REGIONALNY KONGRES KOBIET
14.09.2013 Goleniów
Sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie

10.00-10.10 – przywitanie gości

10.10-10.30 – wystąpienia wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej i Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania

10.30-12.00 – Strategie dla równości

Czy w strategii naszego regionu są/będą zapisy dotyczące sytuacji kobiet? Jakich działań potrzebujemy w nowej strategii i nowym finansowaniu unijnym? Jak powinna wyglądać perspektywa równościowa w planach gospodarczego rozwoju naszego regionu? Co wiemy na temat wielowymiarowej dyskryminacji kobiet na rynku pracy w naszym województwie?

Debata z udziałem wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej, minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, posłanki Magdaleny Kochan, marszałka województwa Olgierda Geblewicza i dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Przewody. Opieka panelu: dr Ewa Rumińska-Zimny (Szkoła Główna Handlowa), Bogna Czałczyńska (Fundacja Czas Dialogu).

12.00-12.30 – przerwa kawowa

12.30-13.00 – pokaz filmu „Całej pensji i połowy władzy”

13.00-14.00 – Ekonomia równa dla wszystkich

Czy ekonomia ma płeć? Tak. Gdyby kobiety nagle, z dnia na dzień, rzuciły pracę, jaką wykonują nieodpłatnie, gospodarka i polityka społeczna w państwie mogłyby się zawalić, ponieważ szacuje się, że praca nieodpłatna wykonywana przez kobiety stanowi 30% PKB. Kryzys gospodarczy, jaki od kilku lat trapi Europę pokazał, że potrzebna jest gruntowna przebudowa systemu i polityki gospodarczej, która powinna opierać się na zasadzie zrównoważonego rozwoju i uwzględniać wymiar społeczny i kwestie równości płci.
Podczas panelu mowa była o tym, jaką rolę kobiety odgrywają w gospodarce, w jaki sposób zmienić system wyceny pracy, tak aby praca opiekuńcza nie była jednym z najgorzej opłacanych zajęć, czy należy wynagradzać pracę nieodpłatną?

Panelistki: dr Izabela Desperak (Uniwersytet Łódzki), dr Ewa Rumińska-Zimny (Szkoła Główna Handlowa), Agnieszka Sosińska (Fundacja Feminoteka).
Moderatorka: Agnieszka Grzybek (Fundacja im. Heinricha Bölla).

Tekst wystąpienia dr Izabeli Desperak.

14.00-15.30 – Matka Polka pracująca

Wybuchowa energia kongresowej debaty z dyskusji z udziałem badaczek i działaczek feministycznych: dr Agnieszki Graff (Uniwersytet Warszawski, „Krytyka Polityczna”), dr Elżbiety Korolczuk (Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie), dr Anity Kucharskiej-Dziedzic (Lubuskie Stowarzyszenie Kobiet BABA)

15.09.2013 Czarnocin
Szkoła Aktywnego Wypoczynku FRAJDA, godz. 10.00-14.00

Prawa obywatelskie – prawa polityczne – spotkanie z wicemarszałkinią Sejmu Wandą Nowicką
Obywatel – obywatelka – spotkanie z Szymonem Osowskim, liderem Watchdog Polska

Strategie dla równości. Gender w projektach rynku pracy. Opieka: Bogna Czałczyńska
Centra aktywności kobiet – szansa na rozwój. Prezentacja: dr Marta Hozer-Koćmiel
Liderki – dobre praktyki w projektach PO KL. Opieka: Agnieszka Odachowska

Orliki, świetliki i edukacja pozaformalna. Rozmowa z dr Agnieszką Graff (Uniwersytet Warszawski, „Krytyka Polityczna”) i dr Elżbietą Korolczuk (Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie)

KAJUTA OBYWATELSKA
16.09.2013, WOLIN

16.00 –Sterniczka
Anna Dryjańska (Fundacja Feminoteka) w rozmowie z prof. Agatą Zawiszewską (Uniwersytet Szczeciński) na temat Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (1859-1921), przez swoich współczesnych nazywanej Hetmanką i Sterniczką. To jedna z najbardziej zasłużonych polskich feministek, liderka ruchu emancypacyjnego w Królestwie Polskim, założycielka Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Rozmowa jest przyczynkiem nad refleksją o kontaktach płci i rolach społecznych.

17.00 – Szkoła ślepa na płeć?
Z jakim wizerunkiem kobiet i mężczyzn spotykamy się, analizując podręczniki, podstawę programową, obserwując lekcje? Czy nasz system edukacji jest otwarty na idee równościowe? W trakcie dyskusji spróbujemy zastanowić się nad rangą problemu płci w praktyce nauczania i w najnowszych nurtach myśli pedagogicznej. Panel pod opieką Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

18.00 – Stragany idei: debata o społecznej roli kobiet

Przyczynkiem do dyskusji będą dwie klasyczne książki feministyczne, które się niedawno ukazały po polsku w Bibliotece Kongresu Kobiet: „Mistyka kobiecości” Betty Friedan i „Reakcja” Susan Faludi. Rozmowa z udziałem dr Agnieszki Graff (Uniwersytet Warszawski, „Krytyka Polityczna”), Agnieszki Grzybek (Fundacja im. Heinricha Bölla) i wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej

Po raz pierwszy w Polsce Regionalny Kongres Kobiet odbędzie się w kilku miejscowościach. Wydarzenia kongresowe przypłyną do kobiet w kilku miejscowościach położonych na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Kontynuacją kongresowych debat jest Rejs Kobiet „Nawigracje”, podczas którego uczestniczki Regionalnego Kongresu Kobiet wejdą na pokład kilku jachtów i dopłyną na spotkania w kilku miejscowościach wokół Zalewu Szczecińskiego. W programie spotkania z mieszkankami Stepnicy, Wolina, Wapnicy, Międzyzdrojów i Nowego Warpna.

Program wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach projektu „Sterniczki nowych horyzontów”.

20.09.2013
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
świetlica w Nowym Warpnie, ul. Kościuszki 3

13:00-15:00 - "Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i energia odnawialna"

Podczas panelu organizowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla 20.09.2013 w ramach VII Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie omówiono rolę przedsiębiorczości społecznej w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Zaprezentowano niemieckie pomysły na spółdzielnie energetyczne, zestawiając te doświadczenia z potencjałem podobnych działań w Polsce i możliwościami rozwoju energetyki prosumenckiej/ obywatelskiej. Szczególną uwagę zwrócono na nowe, aktualnie procedowane rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Zapraszamy do lektury relacji i prezentacji ekspertek.

 

Patrycja Rogalska, Dyrektorka Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi - prezentacja "Energia w dłoni obywatelskiej"
Ilona Jędrasik, Rzeczniczka ds. Politycznych, Koalicja Klimatyczna - prezentacja "Energetyka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla energetyki"
dr Karolina Jankowska, adiunktka Uniwersytetu Wrocławskiego - prezentacja "Boom energetyki obywatelskiej w Niemczech"

Moderacja: Ewa Koś, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego, Zieloni

Relacja z panelu na stronie Ewy Koś

• Jak budować partnerstwa dla istniejących i przyszłych rozwiązań związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz jakiego wsparcia mogą udzielić zielonej przedsiębiorczości władze i poszczególni partnerzy społeczni i gospodarczy;
• Jak tworzyć lokalne partnerstwa na przykładzie dobrych praktyk niemieckiej transformacji energetycznej;
• W jaki sposób budować lokalne partnerstwa, by przyczyniały się one do rozwoju lokalnych społeczności i przynosiły im korzyści ekonomiczne;
• Z jakich środków finansować instalacje prosumenckie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w obszarze związanym z ochroną środowiska i energią odnawialną;
• Rola kobiet w rozwoju przedsiębiorczości społecznej i lokalnych grup działania.

Aktualności Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.