ERENE - Europejska Wspólnota Energii Odnawialnych

Bezpłatnie

Kwestia ochrony klimatu i bezpieczeństwa dostaw energetycznych w równym stopniu dotyczą naszej przyszłości. Unia Europejska musi sama wyznaczyć sobie ambitne cele, jeśli zamierza pozostać w czołówce polityki światowej. Studium wykonalności Michaele Schreyer i Lutza Meza, we współpracy z Davidem Jacobsem.

Unia Europejska, aby zachować dynamikę polityczną i akceptację europejskiej opinii publicznej, musi stawiać sobie wielkie cele. Dlatego redukcja od 80 do 90 procent emisji dwutlenku węgla do połowy bieżącego stulecia powinna stać się kluczowym projektem dla Europy. W ten sposób Unia Europejska może znacząco przyczynić się do ochrony klimatu na poziomie globalnym, a jednocześnie zainicjować przyspieszenie europejskiej gospodarki i jej dynamiczny rozwój w kierunku, który zabezpieczy jej przyszłość i spowoduje powstanie setek tysięcy nowych miejsc pracy.
Pierwszy krok w tym kierunku uczyniła Rada Europejska w marcu 2007 roku, przyjmując jako cel obniżenie do roku 2020 emisji dwutlenku węgla w UE o 20 procent i zwiększenie do 20 procent udziału energii odnawialnej. Należy wątpić, czy przy pomocy dotychczasowych instrumentów i strategii uda się osiągnąć te cele, mimo że są one tylko wymaganiami minimalnymi. Staje się to tym bardziej wątpliwe, gdy pomyślimy o jeszcze większym zamierzeniu, czyli doprowadzeniu do szerokiego udziału źródeł odnawialnych w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną już w połowie obecnego wieku. Wprawdzie niezbędny potencjał – wiatr, słońce, biomasa, energia geotermalna i wodna – występuje w Europie obfi cie, chociaż niejednakowo w różnych regionach, ale w całej Unii do wytwarzania prądu elektrycznego ze źródeł
odnawialnych wykorzystuje się go jak dotychczas w około jednej dziesiątej. Wykorzystanie istniejących potencjałów, promowanie rozwoju energii odnawialnej w skali europejskiej i wspieranie współpracy w ramach Wspólnoty wymaga nowych narzędzi. Takim odpowiednim instrumentem ma stać się ERENE, nowa „Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej”.
U kołyski europejskiego zjednoczenia stała wszak Europejska Wspólnota Węgla i Stali, której zasadniczym celem było zapewnienie państwom członkowskim bezpiecznego zaopatrzenia energetycznego. Kolejną wspólnotową inicjatywą europejską na polu polityki energetycznej był EURATOM, Europejska Wspólnota Energii Atomowej.
Miała promować wykorzystanie energii atomowej i w ten sposób zmniejszać zależność Europy od importu energii, ale z czasem kierunek niegdyś uznawany za przemysł przyszłości okazał się grobowcem, w którym pogrzebano ciężkie miliardy.
ERENE zapoczątkuje inną drogę, pozwoli uniknąć ryzyka związanego z energią atomową i uczynić Europę w XXI wieku pionierem zaopatrzenia w energię. Stanie się to możliwe, gdy pokrycie naszego zapotrzebowania na energię zapewnimy ze źródeł odnawialnych. ERENE może powstać – analogicznie jak EURATOM – jako nowa wspólnota powołana na podstawie traktatu, albo może zostać utworzona decyzją Rady
w strukturach Unii Europejskiej.

Product details
Date of Publication
2009
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla
Number of Pages
98
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski
Spis treści

Przedmowa 7
Streszczenie 9
Komentarz do wydania polskiego – Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki
Odnawialnej (EC BREC IEO) 13
Wprowadzenie 17
1 Spojrzenie na Europejską Wspólnotę Energii Odnawialnej na tle historii, teraźniejszości i przyszłości integracji europejskiej 20
1.1 Europejskie wspólnoty energetyczne w historii Unii Europejskiej: przyczyny powstania, cele i instrumenty 20
1.2 Polityka zmian klimatycznych i polityka energetyczna – aktualne wyzwania dla Unii Europejskiej 24
1.3 Wkład nowej Europejskiej Wspólnoty Energii Odnawialnej (ERENE) w przyszły europejski zrównoważony system energetyczny 27
2 Potencjały energetyczne Unii Europejskiej w dziedzinie zielonej energii 33
2.1 Potencjały energii odnawialnej w Unii Europejskiej i ich rozkład regionalny 33
2.2 Obecne wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej 44
2.3 Przeszkody i warunki dla bardziej intensywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie 48
3 Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej: cele, zadania, instrumenty, forma prawna 53
3.1 Cele i zadania ERENE 54
3.2 Kompetencje i instrumenty ERENE 62
3.3 Finansowanie zadań ERENE 77
3.4 Podstawy prawne i instytucjonalne ERENE 81
4 Mapa drogowa dla ERENE 87
Załącznik
Tabele 93
Wykaz skrótów 97
Spis źródeł i literatury 98

Tags