Równość i różnorodność w szkole

Równość i różnorodność w szkole
Teaser Image Caption
Równość i różnorodność w szkole

Szkolne Kodeksy Równego Traktowania (KRT) zostały opracowane przez naszą organizację partnerską Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jako inspiracja dla systemowej zmiany w edukacji i zwiększenia wpływu uczniów i uczennic na sposób funkcjonowania szkoły na zasadach współodpowiedzialności.

KRT to narzędzie wspierające kadrę pedagogiczną w pracy ze społecznością szkolną zróżnicowaną m.in. ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, płeć, stopień sprawności, orientację seksualną, stopień zamożności i inne cechy. Kodeks określa najważniejsze wartości i cele szkoły, dotyczące równego traktowania a także sposób ich realizacji.

Fundacja im. Heinricha Bölla należy do konsorcjum instytucji wspierających upowszechnianie kodeksów. Działania są objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. trenerzy i trenerki FRS przeprowadzili warsztat z reprezentant(k) pięciu szkół z całej Polski, które zdecydowały się na działania na rzecz równego traktowania. W następnym roku szkolnym będą one wprowadzać KRT, aby zwiększyć świadomość na temat skutecznych form przeciwdziałania dyskryminacji i współtworzenia przyjaznych warunków pracy i nauki.

Cele warsztatu były następujące:

- Przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zjawisk związanych z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji takich jak: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, mowa nienawiści, równy dostęp do edukacji, równe szanse oraz ich przejawów w kontekście szkolnym.

- Określenie potrzeb, celów i oczekiwań szkół wobec KRT.

- Opracowanie harmonogramu opracowania i wdrożenia KRT w szkole z uwzględnieniem zaangażowania wszystkich grup tworzących społeczność szkoły, w tym kadry pedagogicznej, uczniów i uczennic oraz rodziców i opiekunów prawnych.

Więcej informacji o KRT na stronie internetowej FRS.