Zielone Wiadomości o zrównoważonym rynku (pracy)

Godna praca, zielona industrializacja, energetyka obywatelska i ekonomia opieki – to główne tematy powstałego przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla specjalnego numeru „Zielonych Wiadomości” o zielonych miejscach pracy w Polsce i Europie.

 Bezrobocie w Polsce maleje. Od kilkunastu miesięcy niezmiennie  dochodzą do nas dobre wiadomości z rynku pracy. Jednak w tzw. Polsce powiatowej daleko do optymizmu. Rynek pracy w miastach o dużym strukturalnym bezrobociu od początku lat 90.  w dalszym ciągu   nie stawia na zrównoważony rozwój. Obserwujemy potrzebę lepszej ochrony praw pracowniczych oraz aktywnej roli państwa w tworzeniu ofert dla grup mających szczególne problemy z aktywizacją zawodową. Dużym wyzwaniem jest znalezienie stabilnej pracy umożliwiającej pogodzenie roli zawodowej z życiem rodzinnym. Tereny poprzemysłowe poszukują sposobów na ożywienie lokalnych gospodarek. Czy jest nadzieja na zmianę tej sytuacji? 

Zrównoważony rozwój rynku pracy jest ściśle powiązany z tworzeniem zielonych miejsc pracy (ZMP), czyli każdej działalności, która pomaga chronić środowisko i walczyć ze zmianą klimatu poprzez oszczędzanie energii i surowców, promowanie energii ze źródeł odnawialnych, ograniczanie odpadów i zanieczyszczeń oraz ochronę różnorodności biologicznej. Inwestowanie w sektory przyjazne środowisku   przynosi zyski ekonomiczne i społeczne np. przy lokalnej produkcji OZE, transporcie, mieszkalnictwie rolnictwie i leśnictwie, powiązanych z nimi badaniach naukowych. Z upływem lat koncepcja ZMP ewoluowała, uwzględniając m.in.  sektor opieki oraz usług publicznych.

„Bank Światowy szacuje, że w sektorze zielonej energii i efektywności energetycznej pracuje w Unii Europejskiej około 4,3 milionów osób. Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że do 2030 roku liczba ZMP sięgnie 20 milionów w skali świata. W roku 2014 inwestycje w energię odnawialną stanowiły 17%  globalnych inwestycji”, przypomina Katarzyna Guzek z Greenpeace.

Zielona transformacja gospodarki to praca wysokiej jakości, realizowana w godnych warunkach. Oznacza ona tranzycję miast, które zwiększają poziom lokalnego zatrudnienia oraz wzrost gospodarczy, silnie angażują różne grupy społeczne ograniczając jednocześnie zależność od energii z paliw kopalnych.

Od lat obserwujemy na całym świecie liczne przykłady zielonych regionów. O wielu dobrych praktykach można przeczytać w specjalnym wydaniu ZW.

„Celem miasta Grande-Synthe jest zapewnienie, by dochody podatkowe od okolicznego przemysłu inwestowane były w obniżanie kosztów życia. Mieszkańcy i władze, również w wyniku wymiany doświadczeń z innymi ekomiastami na całym świecie, wzmocniły wysiłki na rzecz rozwoju inicjatyw takich jak rozwój rodzinnych ogródków, ekosąsiedztwo czy oswajanie uczniów szkół z przyrodą”, pisze Bogumił Kolmasiak w tekście o realnym przykładzie zielonego miasta.

Aktualny numer „Zielonych Wiadomości” pod redakcją Bartłomieja Kozka poświęca również wiele uwagi dowartościowaniu pracy opiekuńczej, aktywizacji seniorek i seniorów oraz przypomnieniu marginalizowanych  na rynku pracy zawodów, m.in. włókniarek, nauczycielek i pielęgniarek. Podejmuje także tematy zielonej innowacyjności, ekonomii społecznej i solidarnej, crowdfundingu oraz finansowania zielonych miejsc pracy ze środków unijnych.

Zawarte w tekście poglądy i konkluzje wyrażają opinie autorek oraz autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Zielone Światło
Number of Pages
24
Licence
Language of publication
polski