Młodzieżowe Rady Gmin ogniskiem demokracji

Uczestniczki i uczestnicy lokalnej diagnozy potrzeb gminy
Teaser Image Caption
Uczestniczki i uczestnicy lokalnej diagnozy potrzeb gminy

Demokracji nie uczymy się z podręcznika, ale drogą osobistych doświadczeń zdobytych w działaniach na rzecz wspólnego interesu w najbliższym otoczeniu. Model Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) oferuje młodzieży z miast i wsi możliwość konkretnej współpracy z lokalnym samorządem.

Celem projektu „Metodologia diagnozy lokalnej” prowadzonego przez Fundację im. Heinricha Bölla we współpracy z Fundacją Civis Polonus jest merytoryczne wsparcie procesu realizacji diagnozy zasobów i potrzeb wybranych społeczności pod kątem przestrzeni, relacji, instytucji, perspektyw i demografii. W  Lisewie, Krynicy Morskiej i Płużnicy rozpoczęto badania lokalne przedstawiające pryzmat oczekiwań lokalnej młodzieży celem lepszego włączenia jej w podejmowanie decyzji w gminach.

„Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie”

 Preambuła Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym. 

Władze wspomnianych gmin przejdą z młodymi mieszkańcami proces obejmujący diagnozowanie potrzeb gminy, wybór najważniejszych obszarów do zmian oraz rozwiązania problemów w trakcie trwania kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. Te działania są pierwszym etapem i punktem wyjścia dla budowania aktywności obywatelskiej od najwcześniejszych lat. W tym celu przeprowadzono szkolenia dla opiekunów MRG i opracowano wytyczne do pracy. Następnie, w dniach 2-3 października w Krynicy Morskiej przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z MRG z tych trzech gmin oraz dla komitetu sterującego. Zostały też przedstawione wyniki diagnozy wśród młodzieży.  Głównym mianownikiem wszystkich analiz i propozycji był powszechny brak miejsc spotkań i konieczność poprawy wiejskiej infrastruktury sportowej (uwzględniając różnice wiekowe i płciowe).

Po szkoleniu młodzieżowi radni, włączając swoich rówieśników, w ciągu kilku miesięcy będą kontynuować rozpoczęty na szkoleniu proces diagnozowania problemu/potrzeb w poszczególnych społecznościach. Wsparcie zapewnią opiekunowie zespołów projektowych ze strony Fundacji Civis Polonus, odpowiedzialnej także za obserwowanie i opis tego procesu, zwracając uwagę na jego przebieg, zaistniałe trudności, szczególnie udane praktyki.

Kluczowym uzupełnieniem praktycznego wymiaru projektu jest aktywność Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM) wspierającej systemowo ten proces, przede wszystkim przez różne formy rzecznictwa i tworzenia koalicji na rzecz młodzieżowych rad oraz stworzenie Karty zasad i standardów działania tych instytucji. Docelowo organizatorzy projektu zamierzają dotrzeć w kolejnym etapie aż do 90 samorządów.

Więcej informacji: http://www.mlodziezowarada.org.pl/