Konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek. Chcemy całej demokracji!

Konkurs

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie ogłasza konkurs dziennikarski tematyzujący działalność kobiet w życiu politycznym i jej roli w wzmacnianiu demokracji.

»Asha-Rose Migiro Signing a Joint Statement on Advancing Women’s Political Participation«

Nie da się stworzyć demokracji bez kobiet. Już dawno nadszedł czas, aby przestać próbować zmieniać kobiety i zacząć zmieniać systemy, które uniemożliwiają im rozwinięcie ich pełnego potencjału. Celem naszego konkursu jest zainspirowanie dziennikarzy i dziennikarek do stworzenia materiałów analizujących brak równouprawnienia w polityce, ukazujących sytuację kobiet polityczek na różnych szczeblach władzy i dokumentujących inspirujące historie kobiet, które starają się przebić polityczny szklany sufit. 

Regulamin konkursu dla dziennikarzy i dziennikarek.
Chcemy całej demokracji!

WARUNKI KONKURSU:

1. W konkursie mogą uczestniczyć dziennikarze i dziennikarki prasy, radia, telewizji, a także redakcji portali internetowych, którzy nadeślą projekt materiału dziennikarskiego.

2. Do konkursu można zgłaszać projekty następujących materiałów: telewizyjnych, radiowych, prasowych, których publikacja nastąpi w mediach tradycyjnych lub w internecie.

3. Projekty można zgłaszać do 30 października 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

NAGRODY:

1. Jury wyłoni pięć najlepszych projektów. Organizator Konkursu podpisze z autorami i autorkami najlepszych projektów umowę o dzieło w wysokości 8,000 PLN brutto, obejmującą napisanie i publikację materiału dziennikarskiego do 15 grudnia 2021 r. Materiał musi zawierać informację, że powstał w ramach konkursu dziennikarskiego zorganizowanego przez Fundację im. Heinricha Bölla.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 15 listopada 2021 r.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Polityka to obszar niezmiennie zdominowany przez mężczyzn i patriarchalne struktury nierównościowe. W 2019 roku polityczki stanowiły tylko 24,2% wszystkich członków parlamentów narodowych. Polska w tym rankingu plasuje się dopiero na 54. miejscu z 29,13% kobiet w Sejmie. Wpływ obecności kobiet na stanowiskach decyzyjnych jest nieprzeceniony dla stworzenia otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa. Dzięki dywersyfikacji na najwyższych stanowiskach państwowych kobiety mogą dzielić się bliskimi im doświadczeniami i wypracowywać sposoby radzenia sobie ze specyficznymi doświadczającymi kobiety, albo inne narażone na dyskryminację grupy, wyzwaniami. Pod rządami polityczek rozkwitają dziedziny takie jak innowacyjność, zdrowie i edukacja. Aktywny udział kobiet w negocjacjach pokojowych oraz parytety w radach nadzorczych i prowadzenie równościowej polityki zatrudnienia mają pozytywny wpływ nie tylko na politykę, ale i ekonomię. To nie przypadek, że rządy, które na nowo definiują sukces gospodarczy, aby uwzględnić dobrobyt i zrównoważony rozwój, są kierowane przez kobiety. W obliczu pandemii COVID-19 europejskie liderki pokazały, że na cechach tradycyjnie przypisywanym kobietom – takich jak troska, cierpliwość, uwaga, wrażliwość na krzywdę – można zbudować nowy model budowania sprawiedliwego, skupionego na potrzebach najsłabszych demokratycznego państwa.