Styczniowy przegląd miejski

Londyński system rowerów miejskich

W South Asia Multidisciplinary Academic Journal Radhika Govinda opisuje zmieniające się relacje płci na obrzeżach Delhi w kontekście urbanizacji i odejścia od wiejskiej gospodarki. Zmiany gospodarcze wpływają na zmieniające się koncepcje mobilności, honoru i seksualności, wpisywanych w opozycje miasta i wsi, tradycji i nowoczesności. Tekst oparty jest na badaniach etnograficznych w jednej z "miejskich wiosek” w południowym Delhi.

Uganda stworzyła nową krajową politykę miejską, która koncentruje się na powiązaniach pomiędzy bezpieczeństwem żywnościowym i płcią. Miejska bieda związana jest z dostępem do żywności i silnie skorelowana z płcią – mężczyźni i kobiety doświadczają jej inaczej, a w sytuacji, kiedy nie bierze się pod uwagę relacji władzy między płciami i dystrybucji środków w gospodarstwach domowych, ubóstwo kobiet pozostaje w dużej mierze niewidoczne.

W czasopiśmie Gender&Development można przeczytać artykuł o „różowym transporcie” w mieście Meksyk, czyli transporcie przeznaczonym tylko dla kobiet. Autorka argumentuje, że segregacja płci w transporcie publicznym wraz ze zmianami w prawie i programami wsparcia dla ofiar przemocy umożliwia kobietom samoogranizację w przeciwdziałaniu przemocy. Stanowi również katalizator szerszej publicznej dyskusji o prawach kobiet i ich dyskryminacji.

Szkoła Informatyki City University London przeprowadziła badanie, z którego wynika, że mężczyźni i kobiety inaczej korzystają z rowerów publicznych w Londynie. Nie tylko mężczyźni korzystają z nich częściej (72% wszystkich użytkowników), ale też w innych celach – mężczyźni jeżdżą do pracy, a kobiety dla przyjemności. Biorąc pod uwagę, że w miastach takich jak Kopenhaga czy Amsterdam to kobiety stanowią większość wśród rowerzystów autorzy badania wyciągnęli wniosek, że infrastruktura rowerowa Londynu wymaga znacznej poprawy.

Al Jadaliyya publikuje wywiad z Farhą Ghannam i fragment jej najnowszej książki „Live and Die Like a Man: Gender Dynamics in Urban Egypt”. Badania nad płcią na Bliskim Wschodzie koncentrowały się do tej pory na kobietach, traktując męskość jako daną albo niewidzialną – Ghannam postawiła sobie zadanie wypełnienia tej luki i opisanie, w jaki sposób męskie ciała i tożsamości poddawane są regulacji i społecznej kontroli. Książka jest etnografią egipskich mężczyzn z klasy robotniczej, opisem ich codziennego życia, marzeń i aspiracji, jak również płciowych i klasowych struktur, które kształtują ich tożsamości i ciała.

W czasopiśmie Social Sciences Directory Liisa Horelli analizuje wpływ skandynawskich projektów mieszkaniowych mających na celu zredukowanie ilości prac wykonywanych przez kobiety poprzez tworzenie przestrzeni dzielonych przez mieszkańców i umożliwiających współpracę mieszkańców w codziennych aktywnościach. Pierwsze takie projekty powstały w Szwecji w latach 70. XX wieku z inicjatywy organizacji kobiecych. Autorka analizuje ich rozwój i skuteczność w niwelowaniu nierówności między płciami.

Na koniec wywiad z autorką książki „The End of San Francisco”, będącej zarówno osobistym pamiętnikiem jak i krytyczną rewizją queerowej wizji tego miasta jako alternatywy dla heteronormatywnego status quo. „Nostalgia wymazuje faktyczne doświadczenie”.