Atlas problemów społecznych

Bezpłatnie

Festiwal im. Jacka Kuronia był inspiracją do krytycznego myślenia o Polsce współczesnej i wyzwaniach na przyszłość oraz  bilansu 25. rocznicy przemian ustrojowych. Liczne wydarzenia zorganizowane w jego ramach dotyczyły diagnozy społeczeństwa polskiego w świetle wartości i tematów, którymi zajmował się współtwórca KOR.

Atlas wydany przez Krytykę Polityczną przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla i Open Society Foundations  to przystępne merytorycznie i graficznie opracowanie przybliżające wybrane, najważniejsze z perspektywy działalności Jacka Kuronia, obszary z zakresu polityki społecznej i gospodarczej. Atlas przedstawia dane i ich omówienie, z perspektywy rocznicy 25 lat transformacji ustrojowej, ale co ważniejsze wyzwań na kolejne dekady. Skoncentrowany jest na takich obszarach życia społecznego jak praca, edukacja, sąsiedztwo (przestrzenne, kulturowe), model wspólnoty. Obszary te zaprezentowano z perspektywy obecnychj w nich niesprawiedliwości – różnych form nierówności, dyskryminacji czy wykluczenia przy jednoczesnym podkreśleniu, że nie mają one „naturalnego” lub, co gorsza, zawinionego przez jednostki charakteru, lecz wynikają z określonego kształtu instytucji społecznych, rozpowszechnionych w społeczeństwie wartości oraz przyjętych rozwiązań politycznych. Rozliczne artykuły i eseje, wypowiedzi, a przede wszystkim zaangażowanie polityczne Jacka Kuronia stanowiły bowiem inspirację do jak najbardziej współczesnego działania – zaangażowania w imię wyznawanych przez niego wartości w warunkach dzisiejszych podziałów, konfliktów i problemów społecznych.

Merytorycznie atlas został opracowany przez dr. Michała Polakowskiego oraz dr Dorotę Szelewę, którzy na podstawie danych empirycznych i badań społecznych przygotowali jego treść merytoryczną, „przepisaną” następnie na język przekazu wizualnego.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Krytyka Polityczna
Number of Pages
14
Licence
All rights reserved
Language of publication
Polski