Niskoemisyjna Polska

Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie prowadzi projekt pt. „Środy z Böllem”, którego celem jest budowanie świadomości społecznej oraz podkreślanie gospodarczej i politycznej wagi niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki.

Działania obejmują cztery zamknięte debaty eksperckie odnoszące się do obszarów szczególnie ważnych dla niskoemisyjnego rozwoju: energetyka, transport, przemysł i odpady oraz tereny wiejskie i leśne.

Podstawę merytoryczną projektu stanowi przygotowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych raport 2050.pl-podróż do niskoemisyjnej przyszłości wraz z sześcioma zeszytami typu policy papers.  W perspektywie przyjętych podczas szczytu Unii Europejskiej w październiku 2014 r. celów polityki klimatyczno-energetycznej, zbliżających się wyborów i zapowiadanego Szczytu Klimatycznego w Paryżu istotne jest pytanie, w jaki sposób w praktyce wdrażać zaproponowane w dokumencie ścieżki rozwoju. 

W ramach projektu planowane jest wydanie publikacji podsumowującej wszystkie cztery dyskusje, która ukaże się przed Szczytem Klimatycznym w Paryżu.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Środy z Böllem” dotyczyło instrumentów fiskalnych na rzecz niskoemisyjnej energetyki. Wstępem do dyskusji o kosztach energii, podatkach i budowie wspólnego rynku była prezentacja dr. Macieja Bukowskiego, Prezesa Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych.  Usunięto obraz.Relacja w PDF

Na drugim seminarium poświęconym (zrównoważonemu) transportowi w mieście referatu wygłosili dr Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej oraz Paweł Mzyk z KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Usunięto obraz.Relacja w PDF

W trzecią dyskusję skupioną na znaczeniu rolnictwa i leśnictwa w niskowęglowym rozwoju Polski oraz kwestii możliwości adaptacyjnych obu tych obszarów do zmian klimatu wprowadził merytorcznie prof. Zbigniew M. Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska SGGW, przedstawiciela Koalicji Klimatycznej. Usunięto obraz.Relacja w PDF

Czwarta debata ekspercka dotyczyła miejsca i roli przemysłu oraz gospodarki odpadami w działaniach na rzecz niskoemisyjnego rozwoju. Czy jest alternatywa dla ekspansywnej eksploatacji surowców i rosnących hałd odpadów? Na tej kwestii skupiła się zaproszona gościni Daria Kulczycka, dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan. Usunięto obraz.Relacja w PDF