Energia obywatelska - potencjały i wyzwania

Polska stoi obecnie przed poważnym wyzwaniem, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Jakie są aktualne trendy w polityce energetycznej? Jak innowacje mogą wpłynąć na współczesną energetykę? Konferencja "Energia obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w nowej polityce energetycznej - potencjały i wyzwania” miała na celu porównanie kierunków i szans rozwoju samorządów, ale także próbę odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby mieszkańcy zaangażowali się na rzecz transformacji w kierunku czystych źródeł energii. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przedstawionymi na dyskusji zorganizowanej przez Fundację EuroNatur w kooperacji z Fundacją im. Heinricha Bölla, Instytutem na rzecz Ekorozwoju (InE) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Relacja na portalu "Dziennikarze da klimatu"

Pliki do pobrania

Zawarte w tekstach prezentacji poglądy i konkluzje wyrażają opinie autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.

Spotkanie stanowiło podsumowanie projektu Fundacji EuroNatur „Identyfikacja regionalnego potencjału zwiększenia efektywności energetycznej – doradztwo przy tworzeniu regionalnych i zdecentralizowanych struktur gospodarczych na Podlasiu (na przykładzie wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych)”, prowadzonego w okresie od kwietnia 2014 r. do stycznia 2016 r. Działania realizowano z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego, przy ścisłej współpracy z Politechniką Białostocką, sfinansowany został ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMUB).  

Program (do pobrania w PDF):

10:00                      Rejestracja

10:30                      Otwarcie konferencji

10:45 - 12:00         Sesja 1: Zdecentralizowany system dostaw energii  jako filar gospodarki niskoemisyjnej – szanse oraz wyzwania dla regionów, gmin i ich obywateli?

Lutz Ribbe, EuroNatur Stiftung

„Prosument i regiony: jaką rolę odgrywają w przemianach energetycznych?”

Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP

„Potencjał energii ze źródeł odnawialnych oraz możliwości dla rozwoju wsi ”

Franzjosef Schafhausen, Federalne Ministerstwo Środowiska, Dyrektor Departamentu Polityka Klimatyczna, Europa i Sprawy Zagraniczne

„Rozwój w Niemczech oraz polsko-niemiecka kooperacja w zakresie ochrony gospodarki niskoemisyjnej”

Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie

„Wkład prosumentów w rozwój OZE w Polsce”

Moderacja: Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)

11:30 - 12:00         Dyskusja

12:00 - 12:15         Przerwa kawowa

12:15 - 13:30        Sesja 2: Doświadczenia Podlasia i niemieckich partnerów?

Moderacja: Grzegorz Wiśniewski

Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego 

„Energia odnawialna jako część strategii rozwoju regionalnego Województwa  Podlaskiego”

Urszula Jabłońska, Burmistrz miasta i gminy Łapy

„Potencjał oszczędności energii oraz OZE miasta i gminy Łapy – pierwsze kroki w kierunku optymalnego wykorzystania”

Wolfgang Degelmann, Energievision Frankenwald e.V.

„Organizacja projektów energetycznych w Bawarii w rękach mieszkańców”

13:30 - 14:45      Sesja 3: Innowacje w sektorze energetyki – wyzwania na przyszłość 

Moderacja:  prof. dr Maciej Nowicki, b. Minister Środowiska

Dr inż. Stanisław Pietruszko, Politechnika Warszawska, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

„Innowacje w fotowoltaice”

Prof. dr Piotr Banaszuk, Politechnika Białostocka

„Badania i praktyka. Projekt budowy biogazowni i tłoczni olejowej przez Politechnikę Białostocką”

Dominik Böhlein, Energievision Franken GmbH

„Z wiatru ciepło: innowacyjny projekt dla miasta Łapy”

14:45 - 15:00        Podsumowanie konferencji

Lutz Ribbe, EuroNatur

Andrzej Kassenberg, InE

Franzjosef Schafhausen, BMUB

15:00 - 16:00        Lunch

Język konferencji: polski i niemiecki (z tłumaczeniem symultanicznym)  

Projekt finansowany ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budowy i Bezpieczeństwa Reaktorów  (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit)