Wielogłos. Demokracja budowana na konstruktywnej polemice w środowisku prawniczym

Apel o jawność
Teaser Image Caption
Apel o jawność

Orzecznictwo sądów pełni ważną rolę w realnym kształtowaniu przepisów prawa. Z myślą o pogłębieniu merytorycznej dyskusji nad wyrokami, które wpływają na realizację prawa do informacji publicznej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowała konkurs na glosę prawniczą, czyli naukowy komentarz do orzeczeń. Z przyjemnością przedstawiamy laureatów i laureatki.

Gert Röhrborn, Bartosz Wilk

Tegoroczna współpraca kontynuuje działania  z poprzednich lat, mianowicie odnowę interaktywnej strony internetowej informacjapubliczna.org.pl i szkolenia z zakresu prezentacji medialnej dla członkiń i członków tej organizacji strażniczej. Decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji konkursy na glosy wynika ze znaczenia tych krytycznych analiz orzeczeń sądowych w walce o przejrzyste państwo:

„Glosy nie tylko są świetnym materiałem do poczytania – który właśnie Wam przedstawiamy – ale przede wszystkim są też pretekstem do rozmowy, jak działać na rzecz dobrego państwa i czymś, co łączy projawnościowe środowisko, uświadamiając, jaki mamy wpływ i odpowiedzialność”, jak wyjaśnia Katarzyna Batko-Tołuć.

Nasz wspólny projekt miał też na celu włączenie uczestniczących w system poradnictwa prawnego. Do konkursu zgłoszono 21 glos (10 glos w kategorii dla studentek i studentów oraz 11 glos w kategorii otwartej), odnoszących się zarówno krytycznie jak i aprobująco do różnych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Wśród osób, które przesłały konkursową pracę, było 7 kobiet i 14 mężczyzn. 10 osób było student(k)ami, 6 osób doktorant(k)ami Wydziałów Prawna i Administracyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polskiej Akademii Nauk.

Prace konkursowe zostały zebrane oraz przygotowane dla członkiń i członków Kapituły Konkursowej. W oparciu o nadesłane prace został sporządzony formularz oceny konkursowych prac, na którym członkinie i członkowie Kapituły Konkursowej dokonywali oceny poszczególnych prac. O anonimowym, w pełni przejrzystym i sprawiedliwym trybie wyłania zwycięzców informują organizatorzy konkursu na swojej stronie internetowej (czytaj więcej). Kapituła Konkursowa spośród 21 nadesłanych prac wyłoniła 6 głównych laureatek i laureatów (3 osoby w kategorii studentek i studentów oraz 3 osoby w kategorii otwartej). Ponadto, 10 glos zostało wyróżnionych (po 5 prac z każdej kategorii). W gronie laureatów i laureatek plasują się:

Kategoria studentek i studentów:

  • laureat I miejsca: Krzysztof Mularski, poruszone zagadnienie: nagrania posiedzenia rady gminy jako informacja publiczna
  • laureat II miejsca: Dawid Przybylski, poruszone zagadnienie: stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu o udostępnienie informacji
  • laureat III miejsca: Tomasz Dziedziński, poruszone zagadnienie: dostępność dokumentów dotyczących lokalizacji i budowy linii elektroenergetycznych, udzielonej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Kategoria otwarta:

  • laureat I miejsca: Michał Rządkowski, poruszone zagadnienie: informacja o infrastrukturze PKP S.A. jako informacja publiczna
  • laureatka II miejsca: Barbara Denisiuk, poruszone zagadnienie: umowy z członami zarządu PKP S.A. jako informacja publiczna
  • laureat III miejsca: Józef Doellinger, poruszone zagadnienie: dostępności postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, relacja pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a Kodeksem postępowania karne

Szczegółowe informacje o laureatach i laureatkach oraz osobach wyróżnionych opublikowane zostały na stronie konkursu (czytaj więcej). Wraz z autorkami i autorami nadesłanych prac Sieć Obywatelska Watchdog Polska obecnie pracuje nad wydaniem publikacji naukowej, wzorem zeszłorocznej podsumowującej I edycję konkursu (czytaj więcej). Trafi ona do najważniejszych bibliotek: wojewódzkich, wydziałów prawa, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Najwyższej Izby Kontroli, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz osób, zajmujących się prawem do informacji.