Dobra wola, wiedza jeszcze lepsza. Migracja jako przejaw globalnych zmian.

Intensyfikacja polskiej debaty publicznej nad wieloma aspektami polityki społecznej, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich paru lat, świadczy m.in. o tym, że rozwój gospodarczy i kulturowo-społeczny kraju mocno przyspieszył, choć czasami nie dla wszystkich zauważalnie. Dla niektórych jest on teraz odczuwalny bardzo intensywnie, do tego stopnia, aby żądać stabilnej orientacji w zmieniającej się rzeczywistości. Dotyczy to także tematu różnorodności społecznej i kulturowej, w tym przede wszystkim migracji.

Jak pokazują statystyki, sondaże oraz codzienna obserwacja życia publicznego,  nigdy na ulicach polskich miast nie było tak wielu obcokrajowców. Nigdy też kwestia obcokrajowców mieszkających w Polsce nie wywoływała tak ożywionej i spolaryzowanej dyskusji, w której głos zajmują wszyscy aktorzy życia publicznego – od polityków, poprzez media, po hierarchów kościelnych, a także działacze i zwykli ludzie na ulicach. A w ramach rosnącego aktywizmu na rzecz rozwoju miast rodzi się nawet coś w rodzaju podstawowej świadomości ekologicznej uwzględniającej oddziaływania naszych działań osobistych i decyzji zbiorowych na jakość życia.  

Zmiany te w sposób naturalny budzą nadzieję jednych i niepokój drugich. Mogłyby być pożądanym punktem odniesienia, który doprowadzi do rzeczowej, pluralistycznej debaty o uwarunkowaniach, celach i przyszłych kierunkach rozwoju naszego społeczeństwa. Niestety,  polaryzacja postaw wobec tych przemian prowadzi  do silnych napięć politycznych i społecznych, zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach europejskich. Te zaś znajdują ujście w gwałtownych reakcjach wobec cudzoziemców – najbardziej widocznych wyrazicieli tych zmian.

Wobec tych społecznych wyzwań, konieczna wydaje się działalność edukacyjna.  Z tego powodu Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zdecydowała się na współpracę z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach projektu dotyczącego monitoringu zmian legislacyjnych w prawie migracyjnym oraz szkoleń na temat prawa migracyjnego i innych aspektów migracji. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy policji oraz osób młodych na temat migracji i uchodźstwa, komunikacji międzykulturowej oraz mechanizmów i przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

W ramach projektu eksperci i ekspertki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami administracji publicznej zbadają zgodność polskiego prawa migracyjnego z prawem unijnym, Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE.  Zajęcia dla młodzieży będą oparte na aktywnych metodach pracy: ćwiczeniach w małych grupach, dyskusjach, mapach mentalnych z wykorzystaniem prezentacji oraz krótkich filmów edukacyjnych, zgodnie z tzw. cyklem Kolba: doświadczenie – refleksja – teoria – praktyka (uczenie przez doświadczenie).

Więcej o projekcie i możliwościach udziału w nim można znaleźć na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, naszej organizacji partnerskiej.

Projekt realizowany przy dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli”.