Dobra wola, wiedza jeszcze lepsza. Migracja jako przejaw globalnych zmian.

Dobra wola, wiedza jeszcze lepsza. Migracja jako przejaw globalnych zmian.

Zapowiedź

Intensyfikacja polskiej debaty publicznej nad wieloma aspektami polityki społecznej, jaka miała miejsce na przestrzeni ostatnich paru lat, świadczy m.in. o tym, że rozwój gospodarczy i kulturowo-społeczny kraju mocno przyspieszył, choć czasami nie dla wszystkich zauważalnie. Dla niektórych jest on teraz odczuwalny bardzo intensywnie, do tego stopnia, aby żądać stabilnej orientacji w zmieniającej się rzeczywistości. Dotyczy to także tematu różnorodności społecznej i kulturowej, w tym przede wszystkim migracji.

Jak pokazują statystyki, sondaże oraz codzienna obserwacja życia publicznego,  nigdy na ulicach polskich miast nie było tak wielu obcokrajowców. Nigdy też kwestia obcokrajowców mieszkających w Polsce nie wywoływała tak ożywionej i spolaryzowanej dyskusji, w której głos zajmują wszyscy aktorzy życia publicznego – od polityków, poprzez media, po hierarchów kościelnych, a także działacze i zwykli ludzie na ulicach. A w ramach rosnącego aktywizmu na rzecz rozwoju miast rodzi się nawet coś w rodzaju podstawowej świadomości ekologicznej uwzględniającej oddziaływania naszych działań osobistych i decyzji zbiorowych na jakość życia.  

Zmiany te w sposób naturalny budzą nadzieję jednych i niepokój drugich. Mogłyby być pożądanym punktem odniesienia, który doprowadzi do rzeczowej, pluralistycznej debaty o uwarunkowaniach, celach i przyszłych kierunkach rozwoju naszego społeczeństwa. Niestety,  polaryzacja postaw wobec tych przemian prowadzi  do silnych napięć politycznych i społecznych, zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach europejskich. Te zaś znajdują ujście w gwałtownych reakcjach wobec cudzoziemców – najbardziej widocznych wyrazicieli tych zmian.

Wobec tych społecznych wyzwań, konieczna wydaje się działalność edukacyjna.  Z tego powodu Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zdecydowała się na współpracę z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach projektu dotyczącego monitoringu zmian legislacyjnych w prawie migracyjnym oraz szkoleń na temat prawa migracyjnego i innych aspektów migracji. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy policji oraz osób młodych na temat migracji i uchodźstwa, komunikacji międzykulturowej oraz mechanizmów i przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji.

W ramach projektu eksperci i ekspertki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami administracji publicznej zbadają zgodność polskiego prawa migracyjnego z prawem unijnym, Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE.  Zajęcia dla młodzieży będą oparte na aktywnych metodach pracy: ćwiczeniach w małych grupach, dyskusjach, mapach mentalnych z wykorzystaniem prezentacji oraz krótkich filmów edukacyjnych, zgodnie z tzw. cyklem Kolba: doświadczenie – refleksja – teoria – praktyka (uczenie przez doświadczenie).

Więcej o projekcie i możliwościach udziału w nim można znaleźć na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, naszej organizacji partnerskiej.

Projekt realizowany przy dofinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli”.

0 Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Dodaj nowy komentarz