Kto kształtuje politykę migracyjną i integracyjną w Polsce? Analiza interesariuszy

Polska nie ma dużego doświadczenia w przyjmowaniu i integracji cudzoziemców. Przez dziesiątki lat była krajem emigracyjnym, a cudzoziemcy w relatywnie większych liczbach zaczęli napływać do Polski po upadku systemu komunistycznego, a następnie po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Dynamiczny wzrost migracji do Polski zaczął się dopiero w 2014 roku, a jego główną przyczyną był wybuch konfliktu na wschodniej Ukrainie. Migracji sprzyja dobra koniunktura gospo­darcza w Polsce oraz stosunkowo liberalne przepisy w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców.

Od 2015 roku zaczęły następować też zmiany polityczne w podejściu do migracji, przede wszystkim w stosunku do migrantów przymu­sowych. Kwestia ta bowiem została upolityczniona po tym, jak w 2015 roku debata na temat rozwiązania tzw. kryzysu uchodźczego w Euro­pie zbiegła się z kampanią wyborczą do polskiego parlamentu. Zapo­wiedziane zostało stworzenie przez rząd nowej polityki migracyjnej. Znane już opinii publicznej wytyczne przewidują dalsze przyjmowanie cudzoziemskich pracowników, którzy mieliby niwelować skutki zmian demograficznych i zaspokajać potrzeby rynku pracy.

Niniejsza pub­likacja analizuje bieżący rozwój polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce oraz przedstawia kluczowe podmioty jej realizowania.

Product details
Date of Publication
maj 2019
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
45
Licence
Language of publication
Polski
ISBN / DOI
978-83-61340-57-7
Spis treści

Streszczenie 5
1. Wprowadzenie 7
1.1. Dane statystyczne 7
1.2. Zmiany w polityce migracyjnej 8
1.3. „Kryzys uchodźczy” w dyskursie publicznym 11
2. Działania na rzecz integracji imigrantów 13
2.1. Tematyka migracji i integracji w badaniach i mediach 13
A. Ośrodki naukowe i badawcze 13
B. Organizacje pozarządowe prowadzące badania w obszarze migracji i integracji 14
C. Media 14
2.2. Działania władzy centralnej 15
A. Ministerstwa i urzędy centralne 15
B. Współpraca międzyresortowa i tworzenie polityki migracyjnej 15
C. Działania na rzecz integracji cudzoziemców realizowane przez podmioty publiczne 16
2.3. Miasta jako laboratorium integracji 18
2.4. Społeczeństwo obywatelskie 21
2.5. Rynek pracy i partnerzy społeczni 24
3. Wnioski i podsumowanie 26
Aneks. Interesariusze – dane szczegółowe 29
Bibliografia 43
Notka o autorce 45
O Fundacji 45

Tags