Zielone przestrzenie edukacji – wspólna sprawa

Relacja

Ośrodki prowadzące działalność edukacyjną obejmującą zagadnienia zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmiany klimatu, aby być wiarygodne, powinny dawać przykład i wdrażać u siebie prośrodowiskowe rozwiązania. Nie da się tego zrobić bez świadomych, wyedukowanych i zmotywowanych zespołów.

Warsztaty w Krzyżowej

Wyobraźmy sobie księgową, konserwatora i pedagożkę, kucharkę i specjalistkę od projektów europejskich, panią sprzątającą i pracownika działu obsługi klienta którzy wspólnie zastanawiają się i dyskutują, co dla nich oznacza ekologiczny styl życia oraz jak założenia ekorozwoju mogą realizować w swojej codziennej pracy. Dzielą się pomysłami na możliwe przedsięwzięcia oraz opiniami na temat dotychczasowej działalności. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie to obraz ostatnich miesięcy pracy w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Dotrzeć głębiej – działania wewnątrz Fundacji

Edukacja ekologiczna to ważny element aktywności Fundacji „Krzyżowa”. Od kwietnia do listopada bieżącego roku podjęliśmy dodatkowe starania, by nasza działalność była w pełni zgodna z zasadami ekorozwoju. Zależało nam na tym, by w proces współkształtowania przemian włączyć cały zespół. W ramach projektu: „Ku zrównoważonemu rozwojowi w edukacji i praktyce” odbyła się seria szkoleń dla całego zespołu pracowniczego, podczas których wszyscy  mieli okazję bliżej przyjrzeć się sytuacji środowiskowej i klimatycznej na świecie oraz zastanowić, w jaki sposób cała instytucja oraz każda i każdy z nich w swojej codziennej pracy mogą przyczyniać się do większego zrównoważenia.

Fundacja „Krzyżowa” widzi, jak ważnym wyzwaniem są zmiany klimatu i pogłębiająca się degradacja środowiska. Pragniemy odpowiedzieć na nie nie tylko swoją działalnością edukacyjną, którą kierujemy do młodzieży z Polski, Niemiec i innych krajów europejskich, ale również poprzez własne praktyki. Chcemy być wiarygodni i dawać przykład troski o środowisko, wdrażając rozwiązania, które inni będą mogli u nas zobaczyć, a następnie zastosować. Tego nie da się zrobić bez świadomych, wyedukowanych i zmotywowanych pracowniczek i pracowników. Nie da się wprowadzać zmian bez ich akceptacji. Dlatego zależało nam na konsultacjach, warsztatach, dialogu z udziałem całego naszego zespołu - dr Robert Żurek, dyrektor zarządzający Fundacji 

Prowadzone przez zewnętrznych ekspertów i ekspertki szkolenia pozwoliły pracowniczkom i pracownikom spojrzeć na swoje przekonania, wyznawane wartości oraz emocje związane ze stanem klimatu oraz globalną sytuacją środowiska, a następnie zestawić je z możliwościami i rolą Fundacji w tym obszarze.  

Przekonała mnie możliwość spotkania i dialogu z pracownikami innych działów na całkiem nowej płaszczyźnie.  Warsztaty pozwoliły na zderzenie się różnych sposobów postrzegania nie tylko kwestii zmiany klimatu, ale przede wszystkim — co okazało się o wiele ważniejsze — wewnętrznych struktur Fundacji. Pojawianie się na warsztatach tematów dotyczących właśnie ekologii pokazało, że działania proekologiczne zawsze mają ścisły związek z płaszczyzną społeczną i że budzą dużo emocji u każdego, kogo dotyczą - Zuzanna Kornet, mentorka wolontariuszy w Fundacji 

 

Proces zakończyła wspólna dyskusja nad konkretnymi obszarami działalności proekologicznej Fundacji, takimi jak: zrównoważona żywność, oszczędne gospodarowanie zasobami, współpraca ze społecznością lokalną, wspieranie bioróżnorodności i terenów zielonych, edukacja ekologiczna, komunikacja do wewnątrz i na zewnątrz.

Sięgnąć na zewnątrz – wymiana doświadczeń z innymi

Zwieńczeniem projektu było polsko-niemieckie spotkanie wokół zielonych miejsc edukacji pt. „Do dzieła! Jak tworzyć zrównoważone ekologicznie miejsca edukacji”. Zgromadziło ono wiele osób z różnych instytucji edukacyjnych z Polski i Niemiec, które szukają większego zrównoważenia ekologicznego w swoich miejscach pracy. Zaskakujące wrażenie wywołało podejście Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, które zakłada rezygnację z wszelkich papierowych materiałów promocyjnych. Ośrodek edukacyjny Drei Eichen położony w środku lasu na przykładzie swojej własnej biologicznej oczyszczalni ścieków udowodnił, że potrzeba staje się matką wynalazków. Przykład ośrodka w Juchowie pokazał, w jaki sposób mądrze łączyć działalność rolniczą z edukacyjną. Dzięki Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego można było poznać sposoby na skuteczne działania wśród społeczności lokalnej.

Sympozjum stanowiło doskonałą okazję do podzielenia się refleksjami i wnioskami z procesu wzmacniania działalności proekologicznej instytucji i centrów edukacyjnych, a także pokazania konkretnych działań dla środowiska funkcjonujących w ośrodku w Krzyżowej: niskoemisyjne ogrzewanie na biomasę, zwiększanie udziału potraw wegetariańskich w kuchni, poidełko do napełniania butelek wodą, darmowy sklep z odzieżą czy funkcjonowanie „Zielonego Stołu” — zespołu składającego się z reprezentantów i reprezentantek wszystkich działów wypracowujących prośrodowiskowe rozwiązania. 

Tekst o warsztatach w Krzyżowej

Warsztaty w Krzyżowej

Czego się nauczyliśmy?

...że warto dążyć do większej partycypacji w zakresie wprowadzania rozwiązań proekologicznych oraz docenić informację zwrotną w ich ewaluacji;

… jak ważna jest komunikacja, a także nastawienie w zespole: spojrzenie na działalność proekologiczną jako szansę i zwrócenie uwagi na możliwości, jakie daje, a nie skupianie się wyłącznie na niedoborach i trudnościach;

… że kiedy odnosimy się do wartości osobistych w działaniach proekologicznych, zwiększamy szansę na ich powodzenie oraz umożliwiamy zmianę nastawienia zespołu na głębszym poziomie;

… jaki potencjał ma różnorodność zespołu do „zazieleniania” miejsca pracy

… że nie jesteśmy w naszych zmaganiach sami! Wzajemne wsparcie i inspiracja dodają sił!