Woda w rolnictwie

Ta pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza powstała z inicjatywy Koalicji Żywa Ziemia.  Została opracowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla oraz Fundacją WWF Polska.  Zawiera głęboką i wieloaspektową diagnozę stanu zasobów wodnych w Polsce. Autorki i autorzy przedstawiają zagrożenia i analizują dotychczasowy model gospodarowania wodami. Wskazują konkretne rozwiązania w zakresie polityki, ochrony środowiska czy praktyk rolnych, które mogą przyczynić się do lepszej ochrony zasobów.  

Product details
Date of Publication
listopad 2020
Publisher
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach
Number of Pages
183
Licence
Language of publication
polski
ISBN / DOI
ISBN 978-83-923070-6-8
Spis treści

Wstęp 7

1. Klimat, zasoby, problemy 9

 • O problemie z wodą w rolnictwie – okiem rolnika. Robert Kuryluk 10
 • Polskie rolnictwo wobec skutków zmiany klimatu. Zbigniew M. Karaczun 12
 • Zasoby wodne i zapotrzebowanie na wodę – sytuacja Polski na tle innych krajów.
 • Roman Konieczny, Celina Rataj 16
 • Rekomendacje 23

2. Naturalne ekosystemy wodne i ich znaczenie w zapobieganiu suszy 25

 • Utrzymanie rzek a środowisko i susza. Potrzeba radykalnej zmiany dotychczasowych praktyk
 • w gospodarowaniu wodami na terenach rolniczych. Przemysław Nawrocki, Piotr Nieznański 26
 • Renaturalizacja cieków wodnych i naturalna retencja jako sposoby na walkę z suszą. Maja Wiśniewska 43
 • Mała retencja w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Artur Furdyna 48
 • Bobry – naturalni sprzymierzeńcy czy wymyśleni wrogowie? Roman Głodowski 54
 • Rekomendacje 59

3. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie - oszczędzanie i zatrzymywanie wody 61

 • Rolnictwo a zasoby wód. Kilka faktów na temat wody na lądzie w odniesieniu do gospodarki rolnej.
 • Artur Furdyna 62
 • Uwagi o użytkowaniu zasobów wód podziemnych na przykładzie Hiszpanii. Rafał Wawer 68
 • Melioracje wodne w kontekście funkcjonowania zlewni. Mateusz Grygoruk 72
 • Woda w glebie. Kiedy i ile nawadniać? Rafał Wawer 78
 • Rola zielonej infrastruktury w zatrzymaniu wody. Zdzisław Bernacki 84
 • Zarządzanie wodą w gospodarstwie biodynamicznym w Juchowie. Maria Staniszewska 89
 • Rekomendacje 92

 4. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie – produkcja roślinna 95

 • Dobre praktyki zachowujące wodę w glebie. Robert Borek 96
 • Oddziaływanie użytkowania rolniczego na stan ekologiczny wód. Maria Staniszewska 102
 • Gospodarowanie nawozami w gospodarstwie rolnym. Marek Krysztoforski 108
 • Konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Przykłady dobrych praktyk chroniących wody
 • przed zanieczyszczeniem substancjami biogennym. Weronika Kosiń 113
 • Produkcja ekologiczna a ochrona zasobów wodnych w rolnictwie. Jarosław Stalenga 119
 • Rekomendacje 123

5. Ochrona zasobów wodnych w rolnictwie – produkcja zwierzęca 125

 • Pobór wody w produkcji zwierzęcej. Piotr Wójcik 126
 • Praktyki pastwiskowe sprzyjające ochronie zasobów wodnych w gospodarstwie Oikos. Marcin Wójcik 136
 • Wielofunkcyjność dobrostanu zwierząt gospodarskich. Justyna Zwolińska 139
 • Akwakultura – wpływ na stan ekologiczny wód. Artur Furdyna 145
 • Rekomendacje 149

6. Polityka i prawo 151

 • Zmiana prawa w celu lepszej ochrony wód dla rolnictwa w Polsce. Michał Cebula 152
 • WPR 2021 – 2027 a woda dla rolnictwa w Polsce.
 • Rola programu rolnośrodowiskowo–klimatycznego w ochronie wód. Bogumiła Błaszkowska 159
 • Usługi ekosystemowe w ochronie wód słodkich. Robert Borek, Artur Furdyna 168
 • Rekomendacje 174
 • Najważniejsze rekomendacje 176
 • Streszczenie ekspertyzy 178
 • Kluczowe pojęcia: zlewnia, susza, powódź 183
Files
Woda w rolnictwie