Czy kobiety uratują świat?

Czy kobiety uratują świat?

Feministyczna polityka zagraniczna
Bezpłatnie

Autorki opisują jak perspektywa kobiet jest obecnie reprezentowana w polskim życiu społeczno-politycznym, zwłaszcza w obszarze relacji międzynarodowych – w mediach, na uczelniach wyższych, w polityce czy na rynku pracy. Zwracają uwagę na to, co musiałoby się wydarzyć, żeby obraz ten zmienić. Co zapewniłoby równy dostęp do władzy, polityki, nauki i udziału w gospodarce, co sprawiłoby, że znaczna, dziś często pomijana część polskiego społeczeństwa, uzyska wreszcie odpowiednią reprezentację. 

Przybliżając czytelnikom i czytelniczkom podejście feministyczne w polityce zagranicznej autorki zwracają uwagę na Szwecję i Kanadę - państwa, które jako pierwsze na świecie wprowadziły taką metodę relacji z partnerami.  

W opracowaniu pojawia się także głos przedstawicielek młodego pokolenia –studentek kierunków międzynarodowych, europeistyki czy bezpieczeństwa – jak one postrzegają siebie i swoje szanse na rynku pracy w obliczu, z jednej strony, widocznych zmian, z drugiej – ciągle dominujących stereotypów i tradycyjnych oczekiwań wobec kobiet. Autorki radzą uważnie wsłuchać się ten głos młodych kobiet, by móc odpowiedzieć na ich potrzeby, nawiązawszy z nimi porozumienie ponad podziałami generacyjnymi.

Idea feministycznej polityki zagranicznej jest bliska Fundacji im. Heinricha Bölla od początku jej istnienia. Centrala w Berlinie na co dzień współpracuje z jedną z pierwszych międzynarodowych organizacji propagujących to podejście, Centre for Feminist Foreign Policy. W 2020 roku w wielu miejscach na świecie świętowaliśmy 20-lecie rezolucji ONZ nr 1325, która zapoczątkowała Agendę „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo”, i przyglądaliśmy się krytycznie jej sukcesom, a także wyzwaniom na kolejne lata. Naturalną konsekwencją tych działań był pomysł na prezentację tego podejścia w kontekście polskim. Feministyczna polityka zagraniczna to ciągle dość nowa koncepcja, w Polsce jeszcze niedostrzeżona przez szerszą publiczność. 

Product details
Date of Publication
grudzień 2020
Publisher
Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
91
Licence
Language of publication
polski
ISBN / DOI
978-83-61340-69-0
Spis treści

Od wydawcy  7

Od autorek  9

Rozdział pierwszy
FEMINISTYCZNA POLITYKA ZAGRANICZNA. TEORIA I IMPLEMENTACJA 13
Małgorzata Kopka-Piątek, Iwona Reichardt

Wprowadzenie 13

Definicja pojęcia „feministyczna polityka zagraniczna” 15

Doświadczenie szwedzkie 16

Doświadczenie kanadyjskie 20

Doświadczenia innych państw i organizacji zajmujących się

polityką zagraniczną 23

Krytyka 28

Podsumowanie 29

Rozdział drugi
POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA A PERSPEKTYWA KOBIET 31
Małgorzata Kopka-Piątek, Iwona Reichardt

Wprowadzenie 31

Stan obecny 32

Reprezentacja kobiet i kwestie równości w polskim MSZ  35

Think tanki i trzeci sektor 40

Uczelnie wyższe 41

Media 45

Podsumowanie 49

Rozdział trzeci
CO POMAGA, CO PRZESZKADZA  51

Małgorzata Kopka-Piątek, Iwona Reichardt, współpraca Agata Włodkowska-Bagan

Wprowadzenie 51

Rynek pracy 52

Polityka 54

Media 57

Solidarność międzypokoleniowa 59

Sieciowanie 60

Badania i bazy ekspertek – od diagnozy do współpracy 63

Podsumowanie 66

Rozdział czwarty
NOWE POKOLENIE 69

Kinga Anna Gajda

Wprowadzenie 69

Badanie oczekiwań młodych kobiet wobec rynku pracy 71

Podsumowanie 83

Rozdział piąty
ZAMIAST REKOMENDACJI 85

Małgorzata Kopka-Piątek, Iwona Reichardt

1. System do zmiany 85

2. Płeć ma znaczenie 85

3. Sama zmiana pokoleniowa nie wystarczy 86

4. Dobre przykłady i nowe wzorce 86

5. Człowiek i planeta w centrum 86

6. Równość i spójność 86

7. Nie ja, my! 87

Bibliografia 88

Książki, opracowania, artykuły 88

Źródła internetowe 89

O autorkach 91