Kobiety.WIeś. Klimat. Środowisko

Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko

W mozaice postaw, poglądów i działań
Bezpłatnie

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu: „Mieszkanki wsi a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Postawy, wiedza i zaangażowanie” realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie. Raport omawia postawy, wiedzę oraz działaniami mieszkanek polskiej wsi wobec zjawiska zmiany klimatu i wyzwań środowiskowych.

Jak pokazują międzynarodowe badania, kobiety wykazują większy stopień wrażliwości i świadomości w kwestiach ekologicznych. Autorki raportu postanowiły skupić się na tej grupie, ponieważ w ich ocenie może ona stanowić motor zmian w swoim otoczeniu. Perspektywa kobiet w ksztatowaniu polityki publicznej prowadzi do stosowania bardziej zrównoważonych rozwiązań w obszarze klimatu i środowiska.

Autorki opisują również niejednoznaczność związaną z przemianami w polskim rolnictwie w ostatnich dekadach.  Przy znacznym udziale transferów unijnych polska wieś zmodernizowała się, jednocześnie  pojawiło się wiele nowych wyzwań, takich jak niestabilność produkcji rolnej, dezagraryzacja i depopulacja wsi czy koszty środowiskowe i klimatyczna intensyfikacja produkcji rolnej.

Autorki opisują zróżnicowanie postaw względem działań proklimatycznych i zaangażowania w ochronę środowiska wśród różnych grup mieszkanek wsi. Kobiety są jednak zaniepokojone wieloma ekologicznymi problemami, m.in. zaśmiecaniem środowiska i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Autorki zauważają duży potencjał do wspierania przyjaznych środowisku postaw na kilku płaszczyznach. Aby rozwijać takie postawy potrzebne będzie jednak wsparcie systemowe w obszarze transformacji wsi w kierunku zrównoważonym czy premiowanie rolnictwa dbającego o ochronę środowiska. Zapraszamy do lektury raportu i zapoznania się za szczegółami

 

Product details
Date of Publication
marzec 2022
Publisher
Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
Number of Pages
59
Licence
Language of publication
polski
Spis treści

Wstęp 5

Główne wyniki badania 7

Metodologia i realizacja badania 9

Pytania badawcze 9

Próba i zastosowana technika badawcza 10

Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych kobiet 10

Mieszkanki wsi o zmianie klimatu, stanie środowiska i związanych z nimi wyzwaniach 17

Świadome czy sceptyczne? 17

Jest dobrze, ale jednak źle… 22

Czy rolnictwo szkodzi środowisku? 24

Ocena polityk i rozwiązać dotyczących ochrony środowiska i klimatu 27

Za ograniczeniem marnotrawstwa żywności. Przeciwko dekarbonizacji 28

Kto popiera polityki prośrodowiskowe i klimatyczne? 29

Zaangażowanie mieszkanek wsi w działania na rzecz ochrony środowiska lub klimatu 39

Czy w rolnictwie dokonuje się zielona transformacja? Stosowanie praktyk przyjaznych klimatowi i środowisku w gospodarstwach rolnych 40

Jak mieszkanki wsi dbają o klimat i środowisko? 42

Rzadko, dorywczo, akcyjnie. O społecznym zaangażowaniu mieszkanek wsi na rzecz klimatu i środowiska 46

Brak czasu, możliwości, potrzeby. Bariery związane z zaangażowaniem się mieszkanek wsi w ochronę środowiska i klimatu 48

Konsumenci, fundusze, malejąca liczba małych gospodarstw. Uwarunkowania ochrony klimatu i środowiska na obszarach wiejskich w perspektywie kobiet 55

Podsumowanie 59