Oferty pracy i stażu

 

OFERTA PRACY

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie poszukuje Kierownika/ Kierowniczki w programie regionalnym "Dialog Bałtycki" możliwie od 01.07.2023 r. w wymiarze pełnego etatu

Do zadań Kierownika/ Kierowniczki należeć będzie:

 • koncepcyjne i strategiczne rozwijanie zaangażowania Fundacji w krajach regionu bałtyckiego, przede wszystkim w Litwie, Łotwie i Estonii, w obszarach ekologii, transformacji energetycznej, demokracji i praw człowieka, przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania zrównoważonego rozwoju, wschodniego wymiaru polityk UE, szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa, cyfryzacji i polityki rolnej.  
 • współpraca podmiotów w regionie Morza Batyckiego w wyżej wymienionych obszarach tematycznych w ramach sieci krajowych i międzynarodowych,
 • merytoryczna, administracyjna i finansowa koordynacja, planowanie i sprawozdawczość z działań własnych Przedstawicielstwa Fundacji oraz z działań realizowanych we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi, centralą w Berlinie i innymi biurami zagranicznymi Fundacji,
 • współpraca przy opracowywaniu strategii promujących aktywności w krajach bałtyckich z zakresu ekologii, transformacji energetycznej, demokracji i praw człowieka, przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, wschodniego wymiaru polityk UE, szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i  polityki rolnej oraz działań promocyjnych Przedstawicielstwa Fundacji,
 • współdziałanie przy realizacji misji Fundacji, tj. działań zmierzających do wzmacniania mechanizmu partycypacji społecznej oraz zwalczania dyskryminacji.

Oczekiwania wobec Kierownika/ Kierowniczki:

 • ukończone studia wyższe
 • znajomość polityk i struktur krajów bałtyckich
 • znajomość struktur, instrumentów oraz strategii UE, w szczególności w odniesieniu do  ekologii, demokracji i praw człowieka, przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania zrównoważonego rozwoju, wschodniego wymiaru polityk UE, szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i  polityki rolnej
 • mile widziana znajomość polityki Unii Europejskiej: główne trendy i zagrożenia integracji europejskiej, wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa, sąsiedztwa i migracji, polityka rozszerzenia, wspólna polityka rolna.
 • znajomość środowisk w w/w obszarach w Litwie, Łotwie i Estonii znajomość zielonej polityki w tematyce europejskiej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego.
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną
 • biegła znajomość języka angielskiego, dobrze widziana znajomość języka niemieckiego
 • znajomość celów Fundacji
 • kompetencje społeczne i międzykulturowe
 • umiejętność pracy w zespole jak również pracy samodzielnej

Oferta ze strony Fundacji:

 • praca w międzynarodowej organizacji i w międzynarodowych strukturach
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym zespole w centrum Warszawy
 • duża samodzielność i kształtowanie stanowiska pracy
 • możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów
 • 13 pensja, świadczenie urlopowe oraz inne świadczenia pracownicze

Zgłoszenia zawierające życiorys, list motywacyjny, ew. referencje i opinie byłych pracodawców oraz oświadczenie (1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i załączonych dokumentach prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 31.05.2023 r. na adres: joanna.bochenska@pl.boell.org

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko Kierownika/ Kierowniczki w programie regionalnym "Dialog Batyckijest Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 45.  Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla, odpowiedzialni za rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy*. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

* W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla prosimy o umieszczenie oświadczenia (2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
(1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji.
(2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru

STAŻ W FUNDACJI IM. HEINRICHA BÖLLA W WARSZAWIE

PRZEDSTAWICIELSTWO FUNDACJI IM. HEINRICHA BÖLLA

OFERUJE  ODPŁATNE PRAKTYKI

WE WSZYSTKICH OBSZARACH TEMATYCZNYCH
(Energia i Klimat, Polityka Rolna, Demokracja i Prawa Człowieka, Europa i Sprawy Międzynarodowe oraz Dialog Bałtycki)

 

Zapraszamy do składania aplikacji na odbycie odpłatnych praktyk w obszarze działań ekologicznych Fundacji im. Heinricha Bölla do wszystkich  programów, jak również skupionych wokół nich działań promocyjnych. Ogłoszenie skierowane jest do osób, które nie ukończyły 30 roku życia, interesują się tematami programów i znają język angielski, przynajmniej na poziomie B2/C1. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem. 

Przykładowe zadania

 • wsparcie w organizacji debat, konferencji, procesu wydawania publikacji – logistyka, koordynacja, nadzór nad zleconymi zadaniami
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań z wydarzeń, udział w spotkaniach zespołu
 • pomoc w kontakcie z organizacjami partnerskimi
 • research internetowy na potrzeby pracy projektowej/ monitoring mediów/ przygotowywanie baz danych
 • przygotowanie materiałów na media społecznościowe oraz stronę internetową
 • brainstorming projektowy – kreatywna praca nad projektami, strategie promocji wydarzeń i publikacji Fundacji
 • tłumaczenia tekstów z języków obcych oraz weryfikacja tłumaczeń
 • inne aktywności, zlecane w zależności od prowadzonych działań i preferencji osoby praktykującej

 

Co zapewniamy?

 • satysfakcję z wykonywanej pracy – gwarantujemy, że nie będzie to parzenie kawy, a odpowiedzialne zadania, wzbogacające doświadczenie i wykształcenie oraz rozumienie złożonych zjawisk społeczno-politycznych z perspektywy równości płci, sprawiedliwości społecznej i dbałości o środowisko
 • uczestniczenie w ciekawych inicjatywach, konferencjach i spotkaniach związanych z działalnością Fundacji im. Heinricha Bölla
 • możliwości rozwoju, pogłębiania wiedzy, zdobywanie nowych kompetencji
 • wykorzystanie w praktyce posiadanych umiejętności tak, aby praca u nas była przyjemnością
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole oraz możliwość poznania środowiska z trzeciego sektora i organizacji politycznych, w tym naszych organizacji partnerskich
 • w miarę możliwości elastyczny tryb odbywania praktyk (maksymalny wymiar odbywania praktyk– 30 godzin, minimalny – 20 godzin tygodniowo) 
 • sporządzenie referencji/ poświadczenie z odbycia praktyk

Do kogo skierowana jest oferta praktyk?

 

Praktyki w Fundacji im. Heinricha Bölla są idealne dla osób studiujących i absolwenckich:

 • w szczególności kierunków związanych z naszymi priorytetami tematycznymi, zainteresowanych zrównoważoną polityką energetyczną i klimatyczną i/lub kwestiami zrównoważonego rolnictwa, agroekologii i suwerenności żywnościowej, polityki europejskiej
 • nauk społecznych i humanistycznych – mogą pogłębić posiadaną wiedzę i zobaczyć, jak można ją wykorzystać w praktycznych działaniach w Polsce oraz w kontekście międzynarodowym; wesprzeć nas w merytorycznym tworzeniu projektów i uczestniczyć w wydarzeniach związanych z tymi obszarami;
 • politycznych i dziennikarstwa – mogą dowiedzieć się, jak na co dzień funkcjonuje fundacja, pisać teksty na stronę internetową, pomóc nam w zorganizowaniu konferencji (prasowej) bądź poszerzyć bazę mediów;
 • filologii polskiej/ angielskiej/ niemieckiej oraz nauk społecznych i PR – mogą podnosić świadomość społeczną poprzez przygotowywanie tłumaczeń, rozbudowywać nasze dossier, przygotowywać informacje na temat zielonej polityki na stronę internetową;
 • dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w działaniach proekologicznych i działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia i praw wszelkich mniejszości oraz dla osób z biegłą znajomością języka polskiego oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (i ew. niemieckiego).

Jak się ubiegać?

Zapraszamy osoby zaangażowane społecznie, z dobrymi wynikami akademickimi, zainteresowane obszarami działań Fundacji do wysłania zgłoszenia z CV i listem motywacyjnym na adres e-mail: pl-info@pl.boell.org.

 

Administrator - Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego, istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Administrator – dane kontaktowe: Przedstawicielstwo Fundacji Heinricha Bölla z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawiej 45,  e-mail: pl-info@pl.boell.org , tel. +48 22 594 23 33

Pouczamy o prawie do żądania od Przedstawicielstwa Fundacji Heinricha Bölla dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 

 

Fundacja

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony! Zachęcamy do zapoznania się z profilem Fundacji, zrealizowanymi projektami i nadchodzącymi aktywnościami. Fundacja działa w obszarze czterech programów: Demokracja i Prawa Człowieka, Energia i KlimatPolityka Międzynarodowa oraz Europejska Polityka Rolna.

Jako fundacja polityczna wspieramy rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi, dlatego zachęcamy do współpracy, korzystania z naszego dorobku, udziału w projektach, a przede wszystkim propagowania zielonych idei i działań.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach, zapisywania się na newsletter oraz śledzenia nas w mediach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Mixcloud, Youtube.

Te treści zewnętrzne wymagają Twojej zgody. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

video-thumbnail Open external content on original site