Regiony na start. Wzmacnianie sieci kobiet działających na rzecz równouprawnienia

Pełnomocniczki Kongresu Kobiet
Teaser Image Caption
Pełnomocniczki Kongresu Kobiet

Podsumowujemy spotkania warsztatowe z udziałem kobiet zaangażowanych w działalność społeczno-polityczną z całej Polski. Ukierunkowane były na promowanie aktywnych postaw obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji, a przede wszystkim efektywny networking liderek regionalnych.

Agata Siedlaczek, Kongres Kobiet

Projekt  „Regiony na start. Budowanie kobiecych sieci wiedzy i społeczeństwa obywatelskiego w regionach” umożliwił osobom uczestniczącym dzielenie się swoimi doświadczeniami, sukcesami i porażkami w działalności społeczno-politycznej czy w innych obszarach, a tym samym pogłębienie wiedzy w zakresie skutecznego przywództwa.

Inauguracja cyklu spotkań Pełnomocniczek regionalnych Kongresu Kobiet nastąpiła w czerwcu 2016 roku w Warszawie. Rozmowy służyły podsumowaniu i wyciągnięciu wniosków z minionego VIII Kongresu Kobiet oraz ocenie sytuacji w regionach i planów na przyszłość. Omówiono priorytety i kierunki aktywności Kongresu. Podkreślono potrzebę zintensyfikowania działań strategicznych, wzmocnienia roli Stowarzyszenia jako platformy networkingowej, watchdoga, jak też wykorzystania synergii w relacjach z zagranicznymi organizacjami. Uznano, że aktywny udział ekspertek regionalnych w pracach i inicjatywach, Kongresu jest wartością nadrzędną dla skutecznego funkcjonowania na rzecz kobiet.

Kontynuację wymiany wpisano w program Letniej Akademii Kongresu Kobiet, która odbyła się we wrześniu na Mazurach. Uzgodniono, że misja KK będzie aktualizowana, by odzwierciedlać aktualny stan społeczno-polityczny kraju i bieżące potrzeby społeczeństwa. Pełnomocniczki zaakceptowały projekt „Czas na kobiety” (seria dziesięciu konferencji gospodarczych w regionach) i zgodziły się współpracować przy jego realizacji, zauważając jego pozytywny wpływ na sieciowanie i zacieśnienie kontaktów między liderkami lokalnymi KK. Jednocześnie podkreślono konieczność uwzględniania regionalnego kolorytu podczas każdej konferencji (poruszanie tematów istotnych z punktu widzenia danej społeczności), angażowania lokalnych działaczek i trenerek w organizację.

Trzeci warsztat w listopadzie w Poznaniu dotyczył planowanych konferencji i kongresów regionalnych oraz organizacji IX Kongresu Kobiet. Padła propozycja, aby ogólnopolski Kongres Kobiet po raz pierwszy odbył się poza Warszawą, w mieście, którego władze sprzyjają polityce równościowej. Obecne na spotkaniu liderki jednomyślnie opowiedziały się za takim rozwiązaniem. Rekomendacje Pełnomocniczek zostały przekazane władzom Stowarzyszenia.

Podczas spotkania zapadła też decyzja dotycząca specjalizacji Pełnomocniczek w wybranym temacie, który stanie się głównym przedmiotem ich działań i ekspertyz. Część działaczek określiła takie obszary już podczas spotkania i tak: Danuta Wawrowska (Słupsk) będzie kontynuowała swoją aktywność na polu alimentacji (ściągalność alimentów, m.in. akcja „Alimenty to nie prezenty”), Bogna Czałczyńska (Szczecin) skupi się na tematyce uchodźczej, Elżbieta Polewska (Wałbrzych) – na polityce senioralnej, Irena Kamińska (Wrocław) będzie odpowiedzialna za kwestie związane ze świeckością państwa. Podział taki uwzględnia zarówno regionalne zróżnicowanie społeczności, jak i zakres zainteresowań Pełnomocniczek. W ten sposób sieć stanie się również gronem ekspertek, do których będzie można się zwracać w konkretnej sprawie.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wstępnych wyników projektu Collegium Civitas realizowanych także we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla – również ze względu na fakt, że trzy z obecnych na spotkaniu Pełnomocniczek były wcześniej ankietowane. Badanie te dotyczą strategii aktywności społeczno-ekonomicznych kobiet w ramach zrównoważonego rozwoju na Śląsku. Wiele z prezentowanych zagadnień dot. uwarunkowania działań społecznych rezonowały z doświadczeń Pełnomocniczek z innych rejonów kraju. Nic dziwnego więc, że zadeklarowały chęć współpracy przy dalszym rozszerzeniu badań oraz publikacji i dyskusji ich wyników w swoim regionalnym kontekście.

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu  finansowym Komisji Europejskiej. 

Logo Europa dla obywateli