Raport

Kobiety w Parlamencie Europejskim. Strategie partii politycznych w wyborach 2019 roku w Polsce

W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego polskie kandydatki uzyskały aż o 10 p.p. lepszy wynik niż w poprzednich wyborach. Czy stały za tym konkretne strategie partii politycznych? Jak wyglądała kampania medialna kandydatek? I wreszcie, jaką rolę w Parlamencie Europejskim odgrywają obecnie kobiety? Przedstawiamy raport przygotowany we współpracy Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z Instytutem Spraw Publicznych.  

Strategie partii politycznych wobec kandydatek

Rekomendacje służące zwiększeniu udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych

Proponowane zmiany związane z wewnętrznym działaniem partii politycznych

• Partie powinny propagować zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w swoich władzach.

• Partie polityczne – przy wsparciu organizacji pozarządowych oraz ekspertek i ekspertów zewnętrznych – powinny przeprowadzić wewnętrzny audyt w zakresie równości płci.

• W partiach politycznych należy utworzyć tak zwane sekcje kobiet – powinny one zwracać uwagę na to, czy rozwiązania polityczne i ustawowe są z punktu widzenia kobiet sprawiedliwe.

• Kobiece sekcje w partiach powinny organizować szkolenia wewnątrz par- tii, polegające na wzmacnianiu kompetencji i umiejętności kandydatek dzięki stałej i bezpośredniej współpracy z kobietami, które już zostały wybrane do Parlamentu Europejskiego. Doświadczone europarlamentarzystki powinny być mentorkami dla kobiet rozważających strat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

• Partie polityczne powinny dokonywać podziału środków finansowych partii w taki sposób, aby w większym stopniu mogły z nich korzystać kobiety kandydujące w wyborach. Co więcej, warte rozważenia byłoby przeznaczenie oddzielnego funduszu na prowadzenie medialnej kampanii wyborczej dla kandydatek oraz zapisanie takiego funduszu i zasad jego działania w statucie lub innym dokumencie partii.

• W dokumentach partii należy określać jasne kryteria selekcji kandydatów i kandydatek co najmniej rok przed planowanymi wyborami, aby kobiety miały szansę przygotować się do udziału w wyborach

• Regulacje dotyczące parytetów i tak zwanych suwaków na listach wyborczych powinny się znaleźć w statutach partii. Muszą również zawierać opisy strategii, jak partia będzie promować niedoreprezentowaną płeć.

• Partie powinny oferować kandydatkom szkolenia z zakresu wykorzystania mediów społecznościowych w kampanii wyborczej, ponieważ ten sposób komunikacji z wyborcami oferuje pewną niezależność od oficjalnych kanałów medialnych oraz znacznie obniża koszty prowadzenia kampanii.

• Partie powinny aktywnie promować w mediach swoje członkinie nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale przede wszystkim w okresach między wyborami.

• Warto, aby partie wypracowały wewnętrzne mechanizmy chroniące ich członkinie przed przemocą fizyczną i emocjonalną, na jakie polityczki są nierzadko narażone.

Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna inicjować debatę na temat prezentowania kobiet i mężczyzn w spotach wyborczych.

• Warto, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji promowała zrównoważoną obecność kobiet i mężczyzn w mediach, wywierając wpływ na stacje telewizyjne i radiowe, aby te, zapraszając gości do swoich programów, dbały o parytet płci. 38 Małgorzata Druciarek, Beata Łaciak Kobiety w Parlamencie Europejskim. Strategie partii politycznych... 39

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna promować zrównoważoną obecność polityczek i polityków w ogólnopolskich debatach medialnych podczas kampanii wyborczych.

• Wydanie przez Krajową Radą Radiofonii i Telewizji rozporządzenia zobowiązującego partie polityczne do równoważenia części czasu przeznaczonego dla kandydatek i kandydatów w bezpłatnych audycjach wyborczych emitowanych w telewizji publicznej może przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji.

Proponowane zmiany legislacyjne

• Przepisy, które regulują mechanizm kwot w wyborach proporcjonalnych, powinny być uzupełnione systemem obowiązkowej naprzemienności kobiet i mężczyzn w pierwszej dziesiątce na listach wyborczych („suwak”).

Działania think tanków i instytucji badawczych

• Działaniem wartym realizacji jest przeprowadzenie pogłębionych badań na temat zjawiska przemocy wobec kobiet w sferze politycznej w Polsce.