Potrzebna polityka rolna z korzyścią dla rolników, środowiska i klimatu

Relacja

Włączanie się organizacji społecznych w krajowe procesy decyzyjne jest bardzo ważne. Dlatego Koalicja Żywa Ziemia przekazała Ministrowi Rolnictwa swoją ocenę  stanowiska rządu w sprawie reformy WPR. Podkreśla w niej, że cele środowiskowe i klimatyczne powinny być obecnie priorytetem.

Obecne rozwiązania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej obowiązują na lata 2014-2020, dlatego w Unii Europejskiej trwają prace nad kształtem WPR po tym okresie.  W sierpniu 2018 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt stanowiska Rządu RP dot. pakietu propozycji legislacyjnych WPR po 2020 roku. Koalicja Żywa Ziemia, łącząca organizacje działające na rzecz rolnictwa sprawiedliwego społecznie i odpowiedzialnego wobec środowiska naturalnego, przeanalizowała i oceniła to stanowisko. Swoją formalną opinię na jego temat Koalicja przekazała Ministrowi Rolnictwa, Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu podczas konferencji "Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku", 25 września 2019 r. w Warszawie.

 

Koalicja podkreśla, że obywatele i organizacje mają prawo, a nawet obowiązek włączania się w proces kształtowania polityki rolnej. Wyraża też przekonanie, że „jakość żywności i bezpieczeństwo żywnościowe Polski mają pierwszeństwo przed realizacją celów nastawionych na krótkotrwały wzrost produktywności i konkurencyjności wybranej grupy podmiotów zajmujących się produkcją rolną”. Za szczególnie niepokojący Koalicja uznaje fakt, że w stanowisku rządu cele środowiskowe i klimatyczne zostały przedstawione jako wyzwania i zagrożenia, uderzające w interesy finansowe polskich rolników. Tymczasem, zdaniem Koalicji, powinny być traktowane jako nadrzędne.

Stanowisko Koalicji może zainteresować wszystkich, którym zależy na zrównoważonym rozwoju europejskiego rolnictwa.  

 

Stanowisko Koalicji Żywa Ziemia

Przyszłość wspólnej polityki rolnej oraz kierunki rozwoju polskiego rolnictwa

Zdaniem Koalicji Żywa Ziemia cele środowiskowe i klimatyczne powinny być promowane jako środki służące transformacji, przynoszącej długofalowe, korzystne rezultaty zarówno producentom rolnym, jak i konsumentom. Powinny być traktowane jako gwarancja konkurencyjności i siły ekonomicznej polskich producentów rolnych, oparta o trwałość dostępu do czystej wody, gleby i powietrza, a tym samym możliwość osiągnięcia bezpiecznej ilościowo i jakościowo produkcji żywności.

Pełen tekst stanowiska tutaj.

Organizacje zrzeszone w koalicji apelują o zmianę sposobu prowadzenia polityki rolnej w Polsce. Uważają, że należy przestać wspierać rolnictwo przemysłowe, którego głównym celem jest osiągnięcie krótkotrwałego wzrostu produktywności i konkurencyjności. Ich zdaniem  prowadzi to do degradacji środowiska i nie przyczynia się do stworzenia stałego bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

 Ponadto Koalicja proponuje m.in.:

  • niezależnie od wysokości budżetu przyjętego dla Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. najwyższe dofinansowania dla tych producentów rolnych, którzy najbardziej przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu;
  • ustanowienie minimalnych i obowiązkowych wydatków na cele środowiskowe i klimatyczne na poziomie 70% w każdym planie strategicznym WPR;
  • powiązanie programów aktywizacji młodych rolników z obowiązkowym wdrażaniem przez tę grupę rozwiązań służących realizacji celów środowiskowych i klimatycznych;
  • powiązanie środków wydawanych w ramach I filara z realizacja celów środowiskowych i klimatycznych w ramach tzw. warunkowania
  • znaczne ograniczenie lub zaprzestanie użycia pestycydów, a zwłaszcza neoniktynoidów, w celu zatrzymania masowego wymierania pszczół i ograniczenia ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi;
  • powiązania programu „Budżet dla szkół” z lokalną produkcją żywności, zwłaszcza ekologicznej i realizowania go w formie tzw. zielonych zamówień publicznych;

Koalicja Żywa Ziemia zaapelowała do rządu RP i odpowiednich ministerstw o uwzględnienie jej postulatów w pracach nad krajowym planem strategicznym. Zapowiedziała też, że będzie kierować do rządzących swoje kolejne opinie i propozycje w sprawie polityki rolnej i wyraziła gotowość współpracy przy jej kształtowaniu.

 

Zawarte w tekście poglądy i konkluzje wyrażają opinie Koalicji Żywa Ziemia i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.